Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVI/174/17

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446 ze zm.) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów: 1) Zwiększa się dochody budżetowe bieżące o kwotę 508.313,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Zmniejsza się dochody budżetowe bieżące o kwotę 91.618,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
3) Zwiększa się dochody budżetowe majątkowe o kwotę 192.470,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków: 1) Zwiększa się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 225.228,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
2) Zwiększa się wydatki budżetowe majątkowe o kwotę 676.219,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie rozchodów: 1) Zmniejsza się rozchody budżetowe o kwotę 292.282,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. W Uchwale Nr XXIV/158/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r. następujące tabele i załączniki otrzymują brzmienie: Tabela nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały ”;
Tabela nr 4 – Zadania inwestycyjne w 2017 r. – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały ”;
Załącznik nr 1 – Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu Gminy Łubniany w roku 2017 – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały ”;

§ 5. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2017 r. stanowi kwoty: 1) Dochody ogółem: 33.896.969,95 zł, w tym:
a) dochody bieżące: 33.571.101,15 zł,

b) dochody majątkowe: 325.868,80 zł;


2) Przychody ogółem: 3.587.255,30 zł;
3) Wydatki ogółem: 36.516.599,25 zł, w tym:
a) wydatki bieżące: 30.871.866,15 zł,

b) wydatki majątkowe: 5.644.733,10 zł;


4) Rozchody ogółem: 967.626,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łubnianach i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

PDF    Uchwala_Nr_XXVI/174/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 24-04-2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. (1,11MB)

http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=774