Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Łubniany

WÓJT GMINY ŁUBNIANY

zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz z §1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 z 2004 r., poz. 2108)

ogłasza

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Łubniany.

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w Kolanowicach tj. :

 • działka nr 1136/41 km 2 obręb Kolanowice o pow. 0,0399 ha, pozycja rej. nr G 500, KW OP1O/00108885/9, grunt jest zadrzewiony i zakrzewiony.

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany teren wyżej wymieniony oznaczony jest symbolem „KDW" – teren dróg dojazdowych.

CENA WYWOŁAWCZA  nieruchomości wynosi 10.000,00 zł. brutto, /sł. dziesięć tysięcy złotych 00/100/ nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT 23% zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.04.2017 r. o godz. 9-tej w Urzędzie Gminy w Łubnianach w pokoju nr 7.

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. Uczestnicy przystępując do przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że zapoznali się z ogłoszeniem przetargu, przedmiotem przetargu oraz że nie wnoszą zastrzeżeń i uwag do przedmiotu przetargu. Przedstawiciele osób prawnych przystępujący do przetargu zobowiązani są posiadać pełnomocnictwo notarialne do reprezentowania osoby prawnej na przetargu oraz aktualne wypisy z właściwego rejestru sądowego.
 2. Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzony będzie w formie przetargu ustnego ograniczonego. Nieruchomość nie może być zabudowana, przylega do drogi gminnej i może jedynie poprawić zagospodarowanie nieruchomości przyległych tj. 438/76, 896/75 i 441/75 km 2 obręb Kolanowice.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 5 % ceny wywoławczej tj. kwoty 500,00zł. /sł. pięćset złotych 00/100/ na konto Urzędu Gminy w Łubnianach  BS Łubniany nr 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002 w terminie od 27.03.2017r. do 29.03.2017r. W tytule wpłaty należy podać nr działki, obręb i zaznaczyć, że jest to wadium. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto .   
 4. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza mu się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 5. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w razie uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej.
 6. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie na wskazane przez nich konto, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 7. Ustalony w przetargu nabywca zobowiązany jest do wpłacenia wylicytowanej kwoty pomniejszonej o wadium najpóźniej na dzień przed podpisaniem aktu notarialnego. Potwierdzenie wpłaty należy przedłożyć do aktu notarialnego.
 8. Nabywca pokrywa wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości.
 9. Wójt Gminy Łubniany zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, informacja o odwołaniu zostanie niezwłocznie ogłoszona.
 10. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustala się do dnia 5 kwietnia 2017 r.

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w formie pisemnej należy złożyć w pok. 11 Urzędu Gminy w Łubnianach.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łubnianach w pokoju nr 11 –  tel. 077 4270-592. 

 

Wójt Gminy Łubniany

/-/ Krystian Baldy