Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXV/169/17

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 206 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:
1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubniany, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubniany, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2) plan sieci prowadzonych przez Gminę Łubniany publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łubniany na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały;

3) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubniany, od dnia 1 września 2019 r., który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu włącza się do Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Bosko w Luboszycach na następujących warunkach:
1) Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Bosko w Luboszycach rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.;
2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Bosko w Luboszycach rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018;
3) Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 3. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104), a także na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

PDF    Uchwała Nr XXV/169/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 30-01-2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (399,33KB)