Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXV/167/17

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446),art. 211,212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:
1) Zwiększa się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 545.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Zmniejsza się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 545.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2017 r. stanowi kwoty:
1) Dochody ogółem: 33.287.583,50 zł, w tym:
a) dochody bieżące: 33.154.184,70 zł,
b) dochody majątkowe: 133.398,80 zł;

2) Przychody ogółem: 3.587.255,30 zł;
3) Wydatki ogółem: 35.614.930,80 zł, w tym:
a) wydatki bieżące: 30.646.416,80 zł,
b) wydatki majątkowe: 4.968.514,00 zł;

4) Rozchody ogółem: 1.259.908,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łubnianach i w Biuletynie Informacji Publicznej.Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

 

PDF    Uchwała Nr XXV/167/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 30-01-2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. (409,86KB)