Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Łubniany

WÓJT GMINY ŁUBNIANY

zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) oraz z §1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 z 2004 r., poz. 2108)

ogłasza

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Łubniany.

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w Luboszycach tj.:

 • działka nr 235/109 km 1 obręb Luboszyce o pow. 0,0558 ha, pozycja rej. nr G 1116, KW OP1O/00144745/0, działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym z budynkiem gospodarczym o łącznej pow. zabudowy 110,68 m2.

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany teren wyżej wymieniony oznaczony jest symbolem „16MR" – teren zabudowy zagrodowej.

CENA WYWOŁAWCZA  nieruchomości wynosi 35.000,00 zł. brutto, sł. trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100. Nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT 23% zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Przetarg odbędzie się w dniu 14.03.2017 r. o godz. 9-tej w Urzędzie Gminy w Łubnianach w pokoju nr 7.

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. Uczestnicy przystępując do przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że zapoznali się z ogłoszeniem przetargu, przedmiotem przetargu oraz że nie wnoszą zastrzeżeń i uwag do przedmiotu przetargu. Przedstawiciele osób prawnych przystępujący do przetargu zobowiązani są posiadać pełnomocnictwo notarialne do reprezentowania osoby prawnej na przetargu oraz aktualne wypisy z właściwego rejestru sądowego.
 2. Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzony będzie w formie przetargu ustnego ograniczonego dla drugiego współwłaściciela działki nr 235/109 położonej w miejscowości Luboszyce.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 5 % ceny wywoławczej tj. kwoty 1.750,00zł. /sł. jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100/ na konto Urzędu Gminy w Łubnianach  BS Łubniany nr 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002 w terminie od 06.03.2017r. do 08.03.2017r. W tytule wpłaty należy podać nr działek obręb i zaznaczyć, że jest to wadium. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.   
 4. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza mu się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 5. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w razie uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej.
 6. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie na wskazane przez nich konto, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 7. Ustalony w przetargu nabywca zobowiązany jest do wpłacenia wylicytowanej kwoty pomniejszonej o wadium najpóźniej na dzień przed podpisaniem aktu notarialnego. Potwierdzenie wpłaty należy przedłożyć do aktu notarialnego.
 8. Nabywca pokrywa wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości.
 9. Wójt Gminy Łubniany zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, informacja o odwołaniu zostanie niezwłocznie ogłoszona.
 10. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustala się do dnia 5 marca 2017 r.

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w formie pisemnej należy złożyć w pok. 11 Urzędu Gminy w Łubnianach.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łubnianach w pokoju nr 11 –  tel. 077 427 05 92.