Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIV/164/16

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu, Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Znosi się status pomnika przyrody ustanowionego dla drzewa z gatunku lipa szerokolistna (w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 72, poz. 2231).
2. Zniesienie statusu pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1, następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczych drzewa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

 

PDF    Uchwała Nr XXIV/164/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 19-12-2016 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody (311,96KB) http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2849