Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXI/136/16

Na podstawie art. 10 ust.1, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm) oraz w związku z art. 28a ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 383) Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§1

1 Wyraża się zgodę na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: „” wspólnie z Partnerami: Województwem Opolskim, Powiatem Opolskim, Gminą Chrząstowice, Gminą Komprachcice, Gminą Lewin Brzeski, Gminą Prószków, Gminą Tarnów Opolski, Gminą Tułowice i Gminą Turawa, w którym Powiat Opolski pełnić będzie funkcję Partnera Wiodącego.

2 Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach osi priorytetowej III Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne, poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej, a wartość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację w zakresie dotyczącym Gminy Łubniany określona została w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubnainy, w ramach zadania ZIT – Budowa spójnego systemu ciągów pieszo rowerowych.

§2

1 Zasady funkcjonowania partnerstwa oraz zasady współpracy Partnera Wiodącego z Partnerami wymienionymi w § 1 ust. 1 określać będzie porozumienie zawarte pomiędzy Partnerami.

2 Upoważnia się Wójta Gminy Łubniany do zawarcia porozumienia w sprawie partnerstwa, dotyczącego projektu,o którym mowa w § 1 ust. 1.

§3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench
 

PDF    Uchwała Nr XXI/136/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 26-09-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie powiatu opolskiego - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski" (95,31KB)