Przejdź do treści strony WCAG

Sesja Rady Gminy Łubniany - 14.09.2016 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na Uchwałę Nr XLII/294/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany.PDF  Projekt uchwały - skarga

2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Łubniany do realizacji projektu "Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Łubniany" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa RPOP.08.00.00 działanie RPOP.08.01.00 dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.PDF  Projekt uchwały - wsparcie osób niesamodzielnych

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Łubniany.DOCX  Projekt uchwały - zmiana WPFPDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdfDOCXObjaśnienia przyjętych.docx DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF 14.09.2016 r.doc PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf