Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIX/123/16

Na podstawie art. 10b ust. 2 w związku z art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1, 4-5, art. 10c i art. 10d oraz z art. 18 ust. 2 pkt h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 11 ust. 2 i art. 53 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885) Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:
§ 1.
Z dniem 01.10.2016 r. ustanawia się Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół
w Łubnianach jako jednostkę obsługującą, o której mowa w art. 10b ustawy o samorządzie gminnym, zwaną dalej jednostką obsługującą.
§ 2.
Jednostka obsługująca:
1)pozostaje jednostką budżetową;
2)dysponuje powierzonym jej majątkiem;
3)jest pracodawcą dla zatrudnionych w niej pracowników;
4)pozostaje stroną wszelkich zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały umów, porozumień i innych zobowiązań;
5)dysponuje środkami ujętymi w planie finansowym Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łubnianach na aktualny rok kalendarzowy;
6)zarządzenia wewnętrzne wydane do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały zachowują moc obowiązującą.

§ 3.
Jednostkami obsługiwanymi przez jednostkę obsługującą są:
1)Publiczne Przedszkole w Kępie;
2)Publiczne Przedszkole w Brynicy;
3)Publiczne Przedszkole w Łubnianach;
4)Publiczne Przedszkole w Jełowej;
5)Publiczna Szkoła Podstawowa w Luboszycach;
6)Publiczna Szkoła Podstawowa w Jełowej;
7)Publiczna Szkoła Podstawowa w Łubnianach;
8)Publiczna Szkoła Podstawowa w Brynicy;
9)Publiczne Gimnazjum w Biadaczu.

§ 4.
1. Jednostka obsługująca realizuje zadania wynikające ze statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łubnianach, wykonuje w całości obowiązki w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych i prowadzi obsługę finansowo-księgową jednostek obsługiwanych, o których mowa w ust. 3.

2.Jednostka obsługująca zapewnia jednostkom obsługiwanym realizację zadań głównego księgowego przez osobę spełniającą wymogi, o których mowa w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3.Ustala się następujący zakres zadań finansowo-księgowych jednostki obsługującej wobec jednostek obsługiwanych:
a)prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami rachunkowości,
b)prowadzenie ksiąg rachunkowych,
c)gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej,
d)prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszy socjalnych,
e)rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych,
f)sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych,
g)pomoc techniczna dla dyrektorów jednostek obsługiwanych w opracowywaniu projektów planów finansowych oraz ich zmian,
h)prowadzenie obsługi finansowo-księgowej rachunków bankowych dla jednostek obsługiwanych,
i)organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników i osób zatrudnianych na podstawie umów cywilno-prawnych w jednostkach obsługiwanych zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez dyrektorów tych jednostek,
j)rejestrowanie w ZUS nowo zatrudnionych pracowników i wyrejestrowywanie po ustaniu stosunku pracy,
k)naliczanie składek ZUS od wynagrodzeń,
l)sporządzanie deklaracji miesięcznych do ZUS oraz w razie potrzeby korekt tych deklaracji,
m)sporządzanie deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
n)ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
o)przygotowywanie danych jednostek obsługiwanych do sprawozdania o średniorocznym wynagrodzeniu nauczycieli.

§ 5.
Obsługę kasową jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych prowadzi Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Łubnianach.

§ 6.
Wewnętrzną organizację jednostki obsługującej określa jej dyrektor.

§ 7.
Zasady bieżącej współpracy jednostki obsługującej z jednostkami obsługiwanymi ustalają kierownicy tych jednostek.

§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany oraz dyrektorom: jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych.

§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.10.2016 r.


Przewodniczący Rady Gminy Łubniany
 
Albert Wiench

PDF  Uchwała Nr XIX 123 16 (100,97KB)