Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVIII/120/16

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (j. t. Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 228, 231, 240  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2016r. poz. 23) Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Przekazuje się Wójtowi Gminy Łubniany skargę z dnia 03.07.2016r. (data wpływu do Urzędu Gminy Łubniany 06.07.2016 r.) złożoną przez Pana                   dotyczącą wadliwego rozpatrzenia skargi z dnia 20.06.2016 r. na bezczynność Urzędu Gminy w sprawie  pisma z dnia 02.05.2016 r., poprzez wniesienie o ponowne rozpatrzenia treści skargi z dnia 20.06.2016r. łącznie z pismem z dn. 02.05.2016r. oraz sprostowanie treści zaświadczenia z dnia 23.06.2016 r., zgodnie z uzasadnieniem wyroku Sądu Okręgowego V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
2. Uzasadnienie do Uchwały stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do przekazania skargi i zawiadomienia skarżącego o przekazaniu skargi celem jej rozpoznania.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy Łubniany
 
                                                                                                                                 Albert Wiench

PDF  Uchwala_Nr_XVIII_120_16 (51,85KB)