Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze ofert na „Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Krzyżula w miejscowości Łubniany – etap II”

Łubniany, dnia 2016.07.22

ZP.271.5.2016

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Łubniany

46-024 Łubniany ul. Opolska 104

1.Nazwa zadania: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Krzyżula w miejscowości Łubniany – etap II”. 

2.Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 547; Krzysztof Urbanek tel. 77 4270 591; Robert Radomski tel. 77 4270 593. 

3.Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 20.06.2016r. – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.

5.Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 04.07.2016r.

6.Liczba złożonych ofert: 4

7.Liczba ofert odrzuconych: 0

8.Wybór oferty:        Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

                               „LARIX” Sp. z o. o.

                                42-700 Lubliniec ul. Klonowa 11

9.Wartość zamówienia:

Netto: 161.684,28 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote i 28/100),

VAT 23% - 37.187,39 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych i 39/100),

Brutto: 198.871,67 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych i 67/100).

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.

10.Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+” Sp. z o.o. z/s. 47-230 Kędzierzyn-Koźle ul. Strzelecka 13B, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 138,30 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 150,30 pkt.;

- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. z/s. 42-700 Lubliniec ul. Klonowa 11, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 588,00 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 600,00 pkt.;

- oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga z/s. 47-143 Ujazd, Jaryszów ul. Zwycięstwa 1, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 443,94 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 455,94 pkt.;

- oferta Nr 4 - złożona przez Wykonawcę – ADAC-LEWAR Sp. z o.o. z/s. 42-141 Przystajń ul. Słoneczna 11, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 585,30 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 597,30 pkt.

11. Informacja o odrzuceniu ofert:

           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.

12. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

13. Zawarcie umowy:

            Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

                                                               WÓJT GMINY ŁUBNIANY

                                                                                              KRYSTIAN BALDY

PDFPismo ZP.271.5.C.2016 z dn. 22.07.2016r. Informacja o wyniku.pdf (234,86KB)