Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze ofert na „Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2016/2017”

Łubniany, dnia 2016.07.05

ZP.271.6.2016

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Łubniany

46-024 Łubniany ul. Opolska 104

1.Nazwa zadania: „Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2016/2017”. 

2.Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 547; Beata Bort tel. 77 40 20 485. 

3.Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 20.06.2016r. – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.

5.Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 30.06.2016r.

6.Liczba złożonych ofert: 1

7.Liczba ofert odrzuconych: 0

8.Wybór oferty:        Opolskie Przedsiębiorstwo

                                Komunikacji Samochodowej

                                Spółka Akcyjna w Opolu

                                ul. Rodziewiczówny 1

                                45-348 Opole

9.Wartość zamówienia:

Netto: 194.444,44 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery złote i 44/100),

VAT 8% - 15.555,56 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych i 56/100),

Brutto: 210.000,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych i 00/100).

Uzasadnienie wyboru: W postępowaniu złożono jedną ofertę spełniającą wymagane warunki udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny oferta uzyskał najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.

10.Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna z/s. 45-348 Opole ul. Rodziewiczówny 1, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 588,00 pkt., w kryterium oferowana stawka za wynajem autobusu 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 600,00 pkt.

11. Informacja o odrzuceniu ofert:

           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.

12. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

13. Zawarcie umowy:

            Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

WÓJT GMINY ŁUBNIANY

                                                                                              KRYSTIAN BALDY

 

PDFpismo ZP.271.6.A.2016 z dn. 05.07.2016r. Powiadomienie o wyniku.pdf