Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze ofert na „Budowę terenu rekreacyjnego w Luboszycach – etap II z siłownią zewnętrzną oraz budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw na terenie gm. Łubniany”

Łubniany, dnia 2016.06.22

ZP.271.4.2015

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Łubniany

46-024 Łubniany ul. Opolska 104
 

  1. Nazwa zadania: „Budowa terenu rekreacyjnego w Luboszycach – etap II z siłownią zewnętrzną oraz budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw na terenie gm. Łubniany”.
  2. Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 547; Krzysztof Urbanek tel. 77 4270 598; Robert Radomski tel. 77 4270 593.
  3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 19.05.2016r. – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
  5. Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 06.06.2016r.
  6. Liczba złożonych ofert:

- w zadaniu I – 4, - w zadaniu II – 6.

  1. Liczba ofert odrzuconych:

- w zadaniu I – 0, - w zadaniu II – 0.                                                                                

  1. Wybór oferty:             

8.1. W Zadaniu częściowym nr I - Budowa terenu rekreacyjnego w Luboszycach – etap II z siłownią zewnętrzną:                          

Spółdzielnia „SUR PRÓSZKÓW”

46-060 Prószków ul. Kościuszki 23

Wartość zamówienia:          

Netto: 183.908,38 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiem złotych i 38/100)

VAT 23% - 42.298,93 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych i 93/100)

Brutto: 226.207,31 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwieście siedem złotych i 31/100).

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.

8.2. W Zadaniu częściowym nr II - Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw na terenie gm. Łubniany:

HPK Sp. z o.o.

42-287 Babienice ul. Główna 27

Wartość zamówienia:          

Netto: 299.469,65 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i 65/100)

VAT 23% - 68.878,02 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych i 02/100)

Brutto: 368.347,67 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych i 67/100).

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

9.1. W Zadaniu częściowym nr I - Budowa terenu rekreacyjnego w Luboszycach – etap II z siłownią zewnętrzną:

- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – GABART s.c. Artur Hurek, Gabriela Hurek z/s. 47-180 Izbicko ul. Stawowa 41, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 460,86 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 472,86 pkt.;

- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ULBUD Urszula Sumisławska z/s. 46-282 Lasowice Wielkie ul. Lasowice Wielkie 53, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 352,98 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 364,98 pkt.;

- oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – HPK Sp. z o.o. z/s. 42-287 Babienice ul. Główna 27, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 451,50 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 7,20 pkt., razem 458,70 pkt.;

- oferta Nr 4 - złożona przez Wykonawcę – Spółdzielnia „SUR PRÓSZKÓW” z/s. 46-060 Prószków ul. Kościuszki 23, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 588,00 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 600,00 pkt.

9.2. W Zadaniu częściowym nr II - Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw na terenie gm. Łubniany:

- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „MEVIUS” Mateusz Cichowski z/s. 21-050 Piaski ul. Majdan Brzezicki 42, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 369,48 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 381,48 pkt.;

- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – JOKO Jolanta Kozłowska z/s. 55-200 Oława ul. Iwaszkiewicza 26/2, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 446,70 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 9,60 pkt., razem 456,30 pkt.;

- oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – GABART s.c. Artur Hurek, Gabriela Hurek z/s. 47-180 Izbicko ul. Stawowa 41, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 544,02 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 556,02 pkt.;

- oferta Nr 4 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ULBUD Urszula Sumisławska z/s. 46-282 Lasowice Wielkie ul. Lasowice Wielkie 53, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 340,44 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 352,44 pkt.;

- oferta Nr 5 - złożona przez Wykonawcę – HPK Sp. z o.o. z/s. 42-287 Babienice ul. Główna 27, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 588,00 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 7,20 pkt., razem 595,20 pkt.;

- oferta Nr 6 - złożona przez Wykonawcę – COMES Sokołowscy Spółka Jawna z/s. 26-500 Szydłowiec ul. Kościuszki 128A, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 456,54 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 468,54 pkt.

  12. Informacja o odrzuceniu ofert:

           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.

13. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:

           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców).

12. Zawarcie umowy:

              Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
 

                                                                              WÓJT GMINY ŁUBNIANY

                                                                                    KRYSTIAN BALDY

PDFpismo ZP.271.4.B.2016 z d. 22.06.2016r..pdf (140,27KB)