Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - Budowa kurnika w Dąbrówce Łubniańskiej


 

 
Łubniany, 11.05.2010 r.
RG.TL – 7624/2/07/2010
 
 
OGŁOSZENIE
 
            Na podstawie art. 33 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) informuję społeczeństwo o:
 
wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia:
 
„Budowa kurnika”
zlokalizowanego na działce nr 252 k.m. 4 obręb Dąbrówka Łubniańska
 
1.      Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora: Pan Alfred Moj, ul. Oleska 27,  46-024 Dąbrówka Łubniańska.
2.      Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Łubniany.
3.      Organami właściwymi do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu są:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu.
4.      Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.
5.      Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu.
6.      Informuje się o:
·         możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy – jest ona wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy w Łubnianach, Łubniany ul. Opolska 104, pokój nr 1
·         możliwości składania uwag i wniosków – w terminie od dnia 13.05.2010 r. do dnia 04.06.2010 r. Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej – w Urzędzie Gminy w Łubnianach, Łubniany ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany lub przesyłać pocztą na wskazany powyżej adres.
7.      Uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Wójta Gminy Łubniany.
 
 
 
                                             WÓJT GMINY ŁUBNIANY
 
                                                                                                                 Dieter Wystub
 
 
 
 
 
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Łubniany
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Leja
Data wytworzenia: 2010-05-11