Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVI/109/16

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1  Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach za rok 2015 składające się z:

1) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 777.166,32 zł;

2) Rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazującego zysk netto w wysokości 226.198,81 zł;

3) Informacji dodatkowej do bilansu, obejmującej informacje i objaśnienia.

1) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 777.166,32 zł;

2) Rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazującego zysk netto w wysokości 226.198,81 zł;

3) Informacji dodatkowej do bilansu, obejmującej informacje i objaśnienia.

§2  Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do uchwały.

§3  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.

§4  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench
 

PDF    Uchwała Nr XVI/109/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 30-05-2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach za rok 2015 (1,59MB)

PDFZalacznik1 XVI/109/16.pdf (1,48MB)