Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Łubniany”

                                                                                Łubniany, dnia 2016.06.02

ZP.271.3.2016

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Łubniany

46-024 Łubniany ul. Opolska 104
 

  1. Nazwa zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Łubniany”.
  2. Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 547; Marcin Świentek tel. 77 4270 591;
  3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro, większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164).
  4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: Ogłoszenie opublikowano pod nr referencyjnym 2016/S 080-142507 z 23.04.2016r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a także opublikowano dnia 18.04.2016r. na stronie internetowej Zamawiającego - http://bip.lubniany.pl oraz zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
  5. Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 30.05.2016r.
  6. Liczba złożonych ofert: 2
  7. Liczba ofert odrzuconych: 0
  8. Wybór oferty:              WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz PRZEWÓZ ŁADUNKÓW

                                             WIESŁAW STRACH

                                             42-224 Częstochowa ul. Kosmowskiej 6 m. 94

  1. Wartość zamówienia:

Netto: 1.973.888,89 zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych i 89/100)

VAT 8% - 157.911,11 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset jedenaście złotych i 11/100)

Brutto: 2.131.800,00 zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset złotych i 00/100).

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – REMONDIS Opole Sp. z o.o. z/s. 45-573 Opole ul. Al. Przyjaźni 9, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 530,88 pkt., w kryterium warunki płatności 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 542,88 pkt.;

- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach z/s. 42-224 Częstochowa ul. Kosmowskiej 6 m. 94, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 588,00 pkt., w kryterium warunki płatności 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 600,00 pkt.

11. Informacja o odrzuceniu ofert:

           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.

12. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

13. Zawarcie umowy:

            Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
 

                                                                                     WÓJT GMINY ŁUBNIANY

                                                                                              KRYSTIAN BALDY

PDFPismo ZP.271.3.B.2016 Informacja o wyniku postępowania.pdf (79,25KB)