Przejdź do treści strony WCAG

Sesja Rady Gminy Łubniany - 30.03.2016 r.

1) Podjęcie uchwały zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej PDFZałącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdfDOCXObjaśnienia.docx
DOCXProjekt uchwały - zmiana wPF.docxDOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF.docPDFZałącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. PDFprojekt uchwały - zmiana budżetu.pdf

3) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Łubniany na 2017 rok środków funduszu sołeckiego. PDFprojekt uchwały - fundusz sołecki na 2017 - wersja 1.pdf  PDFprojekt uchwały - fundusz sołecki na 2017 r. - II.pdf

4) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Łubniany do realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka" - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego jako Partner Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu.PDFprojekt uchwały-Bliżej rodziny i dziecka.pdf

5) Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łubniany. PDFProjekt uchwały - regulamin utrzymania czystości.pdf

6) Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łubniany. PDFProjekt uchwały - szczegółowy sposób odbierania odpadów.pdf

7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy łubniany na rok 2016.PDFprojekt uch. prog. opiek nad bezdomn zw. na 2016.pdf

8) Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany.PDFProjekt uchwały - studium.pdf

9) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p. w. św. Antoniego w Luboszycach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.PDFProjekt uchwały - udzielenie dotacji.pdf