Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na „Przebudowę drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniami z drogami powiatowymi oraz budowa miejsc parkingowych i odcinka kanalizacji deszczowej w Łubnianach ul. Osowska”

                                                                                  Łubniany, dnia 2016.05.05

ZP.271.2.2016

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Łubniany

46-024 Łubniany ul. Opolska 104 

  1. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniami z drogami powiatowymi oraz budowa miejsc parkingowych i odcinka kanalizacji deszczowej w Łubnianach ul. Osowska”.
  2. Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 547; Krzysztof Urbanek tel. 77 4270 591; Robert Radomski tel. 77 4270 593.
  3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 11.04.2016r. – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
  5. Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 28.04.2016r.
  6. Liczba złożonych ofert: 4
  7. Liczba ofert odrzuconych: 0
  8. Wybór oferty:        Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

                               „LARIX” Sp. z o. o.

                                42-700 Lubliniec ul. Klonowa 11

  1. Wartość zamówienia:

Netto: 173.929,84 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych i 84/100),

VAT 23% - 40.003,86 zł (słownie: czterdzieści tysięcy trzy złote i 86/100),

Brutto: 213.933,70 zł (słownie: dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote i 70/100).

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.


 

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek-Janicka z/s. 45-129 Opole ul. Kępska 10, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 576,84 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 588,84 pkt.;

- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – Usługi Transportowe, Melioracyjne, Roboty Ziemne Marianna Wójcik z/s. 45-720 Opole ul. Koszyka 13/2, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 551,64 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 563,64 pkt.;

- oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga z/s. 47-143 Ujazd, Jaryszów ul. Zwycięstwa 1, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 503,88 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 515,88 pkt.;

- oferta Nr 4 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. z/s. 42-700 Lubliniec ul. Klonowa 11, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 588,00 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 600,00 pkt.

11. Informacja o odrzuceniu ofert:

           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.

12. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

13. Zawarcie umowy:

            Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.


 

                                                                                                      WÓJT GMINY ŁUBNIANY

                                                                                                                                                                                  KRYSTIAN BALDY                                                                                      

PDFPismo ZP.271.2.A.2016 z dn. 05.05.2016r..pdf (232,03KB)