Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) dla zadania: Budowa ścieżek i tras pieszo-rowerowych na terenie gminy Łubniany na podstawie opracowanej koncepcji”

Łubniany, dnia 2016.04.12

ZP.271.1.2016
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Wójt Gminy Łubniany

46-024 Łubniany ul. Opolska 104
 

  1. Nazwa zadania: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) dla zadania: Budowa ścieżek i tras pieszo-rowerowych na terenie gminy Łubniany na podstawie opracowanej koncepcji”.
  2. Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 547; Krzysztof Urbanek tel. 77 4270 598; Robert Radomski tel. 77 4270 593.
  3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 23.02.2016r. – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
  5. Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 04.03.2016r.
  6. Liczba złożonych ofert:

- w zadaniu I – 5, - w zadaniu II – 5, - w zadaniu III – 6.

  1. Liczba ofert odrzuconych:

- w zadaniu I – 2, - w zadaniu III – 3.                                                                               

  1. Wybór oferty:             

8.1. W Zadaniu częściowym nr I - Wykonanie dokumentacji projektowej – Odcinka nr 1 od ul. Dworcowej w miejscowości Jełowa wzdłuż drogi wojewódzkiej 461 przez Dąbrówkę Łubniańską do miejscowości Łubniany i dalej wzdłuż drogi powiatowej nr 1703 przez miejscowości Masów, Biadacz, Luboszyce aż do włączenia z ul. Opolską w miejscowości Kępa:                                             

Drogowe Biuro Inżynierskie

Leszek Rzeczkowski

ul. Myśliborska 24a lok. 27

03-185 Warszawa
 

Wartość zamówienia:          

Netto: 256.400,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych i 00/100)

VAT - 58.972,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote i 00/100)

Brutto: 315.372,00 zł (słownie: trzysta piętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote i 00/100).

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.

8.2. W Zadaniu częściowym nr II - Wykonanie dokumentacji projektowej - Odcinka nr 2 od ul. Opolskiej w miejscowości Łubniany wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 461 do miejscowości Brynica aż do skrzyżowania drogi wojewódzkiej ul. Łubniańskiej z drogą powiatową nr 1702 ul. Opolską:
Postępowanie unieważniono w zakresie zadania częściowego nr II na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP, gdyż cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.W tej części postępowania złożona została oferta o wartości 114.636,00 zł, zaś Zamawiający zamierzał przeznaczyć na tą część postępowania kwotę w wysokości 93.000,00 zł.

8.3. W Zadaniu częściowym nr III - W Zadaniu częściowym nr III - Wykonanie dokumentacji projektowej - Odcinka nr 3 od granicy gminy Łubniany z gminą Dobrzeń Wlk. wzdłuż drogi wojewódzkiej 461 w miejscowości Brynica aż do skrzyżowania z droga powiatową nr 1702 i dalej wzdłuż drogi powiatowej 1702 przez przysiółek Surowina w kierunku na miejscowość Świerkle do granicy z gminą Dobrzeń Wlk.:

Drogowe Biuro Inżynierskie

Leszek Rzeczkowski

ul. Myśliborska 24a lok. 27

03-185 Warszawa

Wartość zamówienia:          

Netto: 106.000,00 zł (słownie: sto sześć tysięcy złotych i 00/100)

VAT - 24.380,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych i 00/100)

Brutto: 130.380,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych i 00/100).

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.
 

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

9.1. W Zadaniu częściowym nr I - Wykonanie dokumentacji projektowej – Odcinka nr 1 od ul. Dworcowej w miejscowości Jełowa wzdłuż drogi wojewódzkiej 461 przez Dąbrówkę Łubniańską do miejscowości Łubniany i dalej wzdłuż drogi powiatowej nr 1703 przez miejscowości Masów, Biadacz, Luboszyce aż do włączenia z ul. Opolską  w miejscowości Kępa:

- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o., 46-020 Czarnowąsy ul. Jagiełły 39, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 427,02 pkt., w kryterium warunki płatności 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 439,02 pkt.;

- oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – Drogowe Biuro Inżynierskie Leszek Rzeczkowski, 03-185 Warszawa ul. Myśliborska 24a lok. 27, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 588,00 pkt., w kryterium warunki płatności 2% oferta uzyskała – 8,82 pkt., razem 596,82 pkt.;

- oferta Nr 4 - złożona przez Wykonawcę – Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT Anna Rej, 33-330 Grybów, Siołkowa 336, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 562,14 pkt., w kryterium warunki płatności 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 574,14 pkt.

9.2. W Zadaniu częściowym nr III - W Zadaniu częściowym nr III - Wykonanie dokumentacji projektowej - Odcinka nr 3 od granicy gminy Łubniany z gminą Dobrzeń Wlk. wzdłuż drogi wojewódzkiej 461 w miejscowości Brynica aż do skrzyżowania z droga powiatową nr 1702 i dalej wzdłuż drogi powiatowej 1702 przez przysiółek Surowina w kierunku na miejscowość Świerkle do granicy z gminą Dobrzeń Wlk.:

- oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o., 46-020 Czarnowąsy ul. Jagiełły 39, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 307,38 pkt., w kryterium warunki płatności 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 319,38 pkt.;

- oferta Nr 4 - złożona przez Wykonawcę – Drogowe Biuro Inżynierskie Leszek Rzeczkowski, 03-185 Warszawa ul. Myśliborska 24a lok. 27, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 588,00 pkt., w kryterium warunki płatności 2% oferta uzyskała – 8,82 pkt., razem 596,82 pkt.;

- oferta Nr 5 - złożona przez Wykonawcę – Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT Anna Rej, 33-330 Grybów, Siołkowa 336, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 357,60 pkt., w kryterium warunki płatności 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 369,60 pkt.

 10. Informacja o odrzuceniu ofert:

10.1. W Zadaniu częściowym nr I - Wykonanie dokumentacji projektowej – Odcinka nr 1 od ul. Dworcowej w miejscowości Jełowa wzdłuż drogi wojewódzkiej 461 przez Dąbrówkę Łubniańską do miejscowości Łubniany i dalej wzdłuż drogi powiatowej nr 1703 przez miejscowości Masów, Biadacz, Luboszyce aż do włączenia z ul. Opolską w miejscowości Kępa:
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o odrzuceniu z udziału w niniejszym zadaniu niżej wymienionych ofert:

- oferta nr 1 - złożona przez Wykonawcę – SEWI Spółka Jawna Sebastian Raudzis, Sebastian Wilisowski, 45-231 Opole ul. Oleska 117 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5, gdyż: ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą;

- oferta nr 5 - złożona przez Wykonawcę – GRAMAR Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec ul. Chłopska 15 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5, gdyż: ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

10.2. W Zadaniu częściowym nr III - W Zadaniu częściowym nr III - Wykonanie dokumentacji projektowej - Odcinka nr 3 od granicy gminy Łubniany z gminą Dobrzeń Wlk. wzdłuż drogi wojewódzkiej 461 w miejscowości Brynica aż do skrzyżowania z droga powiatową nr 1702 i dalej wzdłuż drogi powiatowej 1702 przez przysiółek Surowina w kierunku na miejscowość Świerkle do granicy z gminą Dobrzeń Wlk.:
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o odrzuceniu z udziału w niniejszym zadaniu niżej wymienionych ofert:

- oferta nr 1 - złożona przez Wykonawcę – DFE EKORAJ Sp. z o.o., 50-155 Wrocław ul. J.E. Purkyniego 1 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5, gdyż: ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą;

- oferta nr 2 - złożona przez Wykonawcę – SEWI Spółka Jawna Sebastian Raudzis, Sebastian Wilisowski, 45-231 Opole ul. Oleska 117 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5, gdyż: ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą;

- oferta nr 6 - złożona przez Wykonawcę – GRAMAR Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec ul. Chłopska 15 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5, gdyż: ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

11. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:

11.1. W Zadaniu częściowym nr I - Wykonanie dokumentacji projektowej – Odcinka nr 1 od ul. Dworcowej w miejscowości Jełowa wzdłuż drogi wojewódzkiej 461 przez Dąbrówkę Łubniańską do miejscowości Łubniany i dalej wzdłuż drogi powiatowej nr 1703 przez miejscowości Masów, Biadacz, Luboszyce aż do włączenia z ul. Opolską w miejscowości Kępa:
Działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o wykluczeniu niżej wymienionych wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na niniejszym zadaniu:

- SEWI Spółka Jawna Sebastian Raudzis, Sebastian Wilisowski, 45-231 Opole ul. Oleska 117 (oferta Nr 1) – wykluczone na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4, gdyż: Uzasadnienie: Dokument potwierdzający wykonanie zadań wskazanych w wykazie usług – referencje, wystawiony jest dla innego podmiotu tj. Biura Obsługi Technicznej „SEWI” Wilisowski Sebastian z/s. 45-268 Opole ul. Grota Roweckiego 4D/7. Zamawiający w dniu 05.04.2016r. pismem ZP.271.1.E-3.2016, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił oferty;

- GRAMAR Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec ul. Chłopska 15 (oferta Nr 5) – wykluczona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2, gdyż: Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Uzasadnienie: Zamawiający pismem ZP.271.1.D.2016 z dn. 29.03.2016r. działając w oparciu o art. 85 ust. 2 Pzp wezwał Wykonawców do przedłużenia okresu związania ofertą. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wyraził zgody na przedłużeniu okresu związania ofertą.

11.2. W Zadaniu częściowym nr III - W Zadaniu częściowym nr III - Wykonanie dokumentacji projektowej - Odcinka nr 3 od granicy gminy Łubniany z gminą Dobrzeń Wlk. wzdłuż drogi wojewódzkiej 461 w miejscowości Brynica aż do skrzyżowania z droga powiatową nr 1702 i dalej wzdłuż drogi powiatowej 1702 przez przysiółek Surowina w kierunku na miejscowość Świerkle do granicy z gminą Dobrzeń Wlk.:
Działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o wykluczeniu niżej wymienionych wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na niniejszym zadaniu:

- DFE EKORAJ Sp. z o.o., 50-155 Wrocław ul. J.E. Purkyniego 1 (oferta Nr 1) – wykluczona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2, gdyż: Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Uzasadnienie: Zamawiający pismem ZP.271.1.D.2016 z dn. 29.03.2016r. działając w oparciu o art. 85 ust. 2 Pzp wezwał Wykonawców do przedłużenia okresu związania ofertą. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wyraził zgody na przedłużeniu okresu związania ofertą;

- SEWI Spółka Jawna Sebastian Raudzis, Sebastian Wilisowski, 45-231 Opole ul. Oleska 117 (oferta Nr 2) – wykluczone na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4, gdyż: Uzasadnienie: Dokument potwierdzający wykonanie zadań wskazanych w wykazie usług – referencje, wystawiony jest dla innego podmiotu tj. Biura Obsługi Technicznej „SEWI” Wilisowski Sebastian z/s. 45-268 Opole ul. Grota Roweckiego 4D/7. Zamawiający w dniu 05.04.2016r. pismem ZP.271.1.E-3.2016, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił oferty;

- GRAMAR Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec ul. Chłopska 15 (oferta Nr 6) – wykluczona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2, gdyż: Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Uzasadnienie: Zamawiający pismem ZP.271.1.D.2016 z dn. 29.03.2016r. działając w oparciu o art. 85 ust. 2 Pzp wezwał Wykonawców do przedłużenia okresu związania ofertą. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wyraził zgody na przedłużeniu okresu związania ofertą.

12. Zawarcie umowy:

              Umowy w sprawie niniejszego zamówienia zawarte zostaną w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze ofert najkorzystniejszych.

Wójt Gminy Łubniany

Krystian Baldy

 

PDFZP.271.1.F.2016 z dn. 12.04.2016r. Informacja o wyniku.pdf (691,86KB)