Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łubniany

WÓJT GMINY ŁUBNIANY

zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.) oraz z §1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004 r., poz. 2108)

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łubniany.

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży położone są w Luboszycach tj.:

  • działka nr 55 km 2 obręb Luboszyce o pow. 0,2580 ha, pozycja rej. nr G 317, KW OP1O/00141789/9, działka bez dojazdu,
  • działka nr 56 km 2 obręb Luboszyce o pow. 0,1840 ha, pozycja rej. nr G 317, KW OP1O/00141789/9, działka bez dojazdu.

Nieruchomości sprzedawane są łącznie z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej. W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany teren wyżej wymieniony oznaczony jest symbolem „R" – teren upraw polowych i ogrodniczych.

CENA WYWOŁAWCZA nieruchomości wynosi 10.000,00 zł. brutto sł. dziesięć tysięcy złotych 00/100/ nieruchomości zwolnione są z podatku VAT 23% zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Przetarg odbędzie się w dniu 17.03.2016r. o godz. 9-tej w Urzędzie Gminy w Łubnianach w pokoju nr 7.

  1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. Uczestnicy przystępując do przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że zapoznali się z ogłoszeniem przetargu, przedmiotem przetargu oraz że nie wnoszą zastrzeżeń i uwag do przedmiotu przetargu. Przedstawiciele osób prawnych przystępujący do przetargu zobowiązani są posiadać pełnomocnictwo notarialne do reprezentowania osoby prawnej na przetargu oraz aktualne wypisy z właściwego rejestru sądowego.
  2. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 5 % ceny wywoławczej tj. kwoty 500,00zł. /sł. pięćset złotych 00/100/ na konto Urzędu Gminy w Łubnianach  BS Łubniany nr 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002 w terminie od 07.03.2016 r. do 10.03.2016 r. W tytule wpłaty należy podać położenie nieruchomości, nr działek i zaznaczyć, że jest to wadium. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
  3. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza mu się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
  4. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w razie uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej.
  5. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie na wskazane przez nich konto, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
  6. Ustalony w przetargu nabywca zobowiązany jest do wpłacenia wylicytowanej kwoty pomniejszonej o wadium najpóźniej na dzień przed podpisaniem aktu notarialnego. Potwierdzenie wpłaty należy przedłożyć do aktu notarialnego.
  7. Nabywca pokrywa wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości.
  8. Wójt Gminy Łubniany zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, informacja o odwołaniu zostanie niezwłocznie ogłoszona.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łubnianach w pokoju nr 11 – nr tel. 077 4270-592.