Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na „Przebudowę drogi ul. Oleskiej w m. Dąbrówka Łubniańska”

                                                                                  Łubniany, dnia 2015.11.05

ZP.271.8.2015

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Łubniany

46-024 Łubniany ul. Opolska 104

 

  1. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi ul. Oleskiej w m. Dąbrówka Łubniańska”.
  2. Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 547; Krzysztof Urbanek tel. 77 4270 591; Robert Radomski tel. 77 4270 593.
  3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 16.10.2015r. – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
  5. Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 03.11.2015r.
  6. Liczba złożonych ofert: 5
  7. Liczba ofert odrzuconych: 0
  8. Wybór oferty:        ADAC-LEWAR Sp. z o.o.

                              42-141 Przystajń ul. Słoneczna 11

  1. Wartość zamówienia:

Netto: 75.047,21 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści siedem złotych   i 21/100),

VAT 23% - 17.260,86 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych i 86/100),

Brutto: 92.308,07 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiem złotych i 07/100).

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – PLUSPOL-BUDOWA Robert Machnik, Krystyna Sdzuj S.C. z/s. 46-080 Chróścice ul. Bolesława Kośnego 2, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 402,10 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 6,00 pkt., razem 408,10 pkt.;

- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. z/s. 42-700 Lubliniec ul. Klonowa 11, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 418,70 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 10,00 pkt., razem 428,70 pkt.;

- oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – Zakład Budownictwa Ogólnego „DROBUD” Anna Stryczek-Janicka z/s. 45-129 Opole ul. Kępska 10, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 351,40 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 6,00 pkt., razem 357,40 pkt.

- oferta Nr 4 - złożona przez Wykonawcę – Usługi Transportowe, Melioracyjne, Roboty Ziemne Marianna Wójcik z/s. 45-720 Opole ul. Koszyka 13/2, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 432,65 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 10,00 pkt., razem 442,65 pkt.;

- oferta Nr 5 - złożona przez Wykonawcę – ADAC-LEWAR Sp. z o.o. z/s. 42-141 Przystajń ul. Słoneczna 11, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 490,00 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 10,00 pkt., razem 500,00 pkt.

11. Informacja o odrzuceniu ofert:

           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.

12. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

13. Zawarcie umowy:

            Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

WÓJT GMINY ŁUBNIANY

KRYSTIAN BALDY


PDFZP.271.8.B.2015 powiadomienie o wyniku postępowania.pdf (241,83KB)