Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze ofert na „Remont ulicy Reymonta w m. Kępa gm. Łubniany”

                                                                                  Łubniany, dnia 2015.10.02

ZP.271.7.2015

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Łubniany

46-024 Łubniany ul. Opolska 104

 

  1. Nazwa zadania: „Remont ulicy Reymonta w m. Kępa gm. Łubniany”.
  2. Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 547; Krzysztof Urbanek tel. 77 4270 591; Robert Radomski tel. 77 4270 593.
  3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 14.09.2015r. – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
  5. Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 29.09.2015r.
  6. Liczba złożonych ofert: 6
  7. Liczba ofert odrzuconych: 0
  8. Wybór oferty:        HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

                               42-283 Boronów ul. Częstochowska 14

  1. Wartość zamówienia:

Netto: 160.860,38 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych  i 38/100),

VAT 23% - 36.997,89 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i 89/100),

Brutto: 197.858,27 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych i 27/100).

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika z/s. 42-283 Boronów ul. Grabińska 8, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 517,50 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 7,20 pkt., razem 524,70 pkt.;

- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. z/s. 42-700 Lubliniec ul. Klonowa 11, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 555,78 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 567,78 pkt.;

- oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – Usługi Transportowe, Melioracyjne, Roboty Ziemne Marianna Wójcik z/s. 45-720 Opole ul. Koszyka 13/2, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 503,04 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 515,04 pkt.

- oferta Nr 4 - złożona przez Wykonawcę – HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Sp. K. z/s. 42-283 Boronów ul. Częstochowska 14, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 588,00 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 600,00 pkt.;

- oferta Nr 5 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga z/s. 47-143 Ujazd, Jaryszów ul. Zwycięstwa 1, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 514,62 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 9,60 pkt., razem 524,22 pkt.;

- oferta Nr 6 - złożona przez Wykonawcę – PLUSPOL-BUDOWA Robert Machnik, Krystyna Sdzuj S.C. z/s. 46-080 Chróścice ul. Bolesława Kośnego 2, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 446,40 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 7,20 pkt., razem 453,60 pkt.

11. Informacja o odrzuceniu ofert:

           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.

12. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

13. Zawarcie umowy:

            Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

                                                                                                      WÓJT GMINY ŁUBNIANY

                                                                                              KRYSTIAN BALDY

 

PDFZP.271.7.B.2015 z dn. 02.10.2015r..pdf (295,10KB)