Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Masów - informacja o środowisku

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY ŁUBNIANY

Na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.), podaję do wiadomości o wyłożeniu do publicznego wglądu:

1) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Masów;

2) prognozy oddziaływania na środowisko projektu ustaleń zmiany planu;

w dniach od 12 października 2015r. do 9 listopada 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy
w Łubnianach ul. Opolska 104, pokój nr 3 w godz. 800 do 1300.

Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 6 listopada 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnianach  ul. Opolska 104, w Sali konferencyjnej o godz. 1100.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo składania uwag i wniosków
w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektów dokumentów.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej,
  2. ustnie do protokołu,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2015r.

 

                                                                                                           Wójt Gminy Łubniany

                                                                                                           Krystian Baldy