Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę dla projektu - Kościół Brynica

Łubniany, 22 lipiec 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z uzyskaniem
ostatecznego pozwolenia na budowę dla projektu pn.

„ System wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz system sygnalizacji włamania i napadu w
zabytkowym kościele p.w. św. Szczepana w Brynicy”


I. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa zamawiającego: Parafia Rzymskokatolicka p.w. ś.w. Szczepana w Brynicy
Adres zamawiającego:  Brynica ul. Powstańców Śląskich 50
                                   46-024 Łubniany
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000,00 EURO

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę dla projektu pn.:
  „System wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz system sygnalizacji włamania i napadu w zabytkowym kościele p.w. św. Szczepana w Brynicy”
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  Zabytkowy kościół p.w. ś.w. Szczepana w Brynicy położony jest na działce o nr ewidencyjnym 1276/227 k.m. 2 obręb Brynica o łącznej powierzchni 0,1974 ha; wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr 642/59

Zakres dokumentacji :

 1. Uzyskanie wszelkich uzgodnień , opinii rzeczoznawców i pozwoleń związanych ze specyfikacją
 2. Opracowanie dokumentacji technicznej branżowej – elektrycznej
 3. Opracowanie dokumentacji wykonawczej.
 4. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
 5. Sporządzenie kosztorysów i przedmiarów wszystkich branż z uwzględnieniem robót towarzyszących.
 6. Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę.

Przedmiot zamówienia winien obejmować:

 • projekt branżowy – 5 egz.,
 • projekt wykonawczy – 2 egz.,
 • specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz.,
 • kosztorysy inwestorskie – 2 egz.,
 • przedmiary robót – 2 egz. ,
 • w formie elektronicznej, dysk CD – 2 egz.;

Dokumentacja projektowa powinna być również w wersji elektronicznej edytowalnej, dwg oraz pdf,
natomiast kosztorysy i przedmiary w wersji pdf, ath.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego.
71.24.20.00-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów.
71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.), wszelkimi niezbędnymi przepisami z zakresu prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, obowiązującymi standardami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max. do 30.11.2015 r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli złoży oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 1. posiadają wiedzę i doświadczenie:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

 1. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.

 1. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli oświadczy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena spełniania przez Wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/nie
spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty oświadczeniach.

V. WYKLUCZENIA
W celu uniknięcia konfliktu zamówienia publicznego, zamówienie nie może być udzielone podmiotom
powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełniania przez Wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/nie
spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty oświadczeniach.

VI. KRYTERIA OCENY OFERTY

 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
  1. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego,
  2. zostaną złożone w wymaganym przez Zamawiającego terminie.
 2. Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
  1. Cena ofertowa (KC) – 95 %
  2. Termin realizacji zamówienia (T) – 5 %
  3. Ocena oferty (K) – znaczenie 100 pkt

Punkty będą przyznawane wg. następujących zasad: 1 % = 1 pkt.
Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:

K = Kc x 95 + T x 5

gdzie:
K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w obu kryteriach
Kc – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena”
T – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Punkty przyznawane za podane kryterium będą liczone według następujących wzorów:

1) Kc = CN / COB
gdzie:
KC- liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena”
CN – najniższa zaoferowana cena brutto, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
2) T
gdzie:
T - termin zaoferowany w ofercie badanej


Powyższe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
Termin realizacji zamówienia został wyznaczony max. do 30.11.2015 r.
Wykonawca może zaproponować termin realizacji w następujących okresach tygodniowych: 1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5 tygodni przed max. datą realizacji zamówienia.

Faktyczna ilość punktów zostanie obliczona następująco:

 • termin realizacji przedmiotu zamówienia do 30.11.2015 r. - 0 pkt.
 • termin realizacji przedmiotu zamówienia 1 tydzień przed 30.11.2015 r. – 0,2 pkt.
 • termin realizacji przedmiotu zamówienia 2 tygodnie przed 30.11.2015 r. – 0,4 pkt.
 • termin realizacji przedmiotu zamówienia 3 tygodnie przed 30.11.2015 r. – 0,6 pkt.
 • termin realizacji przedmiotu zamówienia 4 tygodnie przed 30.11.2015 r. – 0,8 pkt.
 • termin realizacji przedmiotu zamówienia 5 tygodni i więcej przed 30.11.2015 r. – 1 pkt.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, faxu, adres e-mail, numer NIP,
 • zawierać cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia,
 • określać termin wykonania zamówienia,
 • podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: inwestycje@lubniany.pl lub faksem na nr (77) 421 50 24, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: 
  Urząd Gminy Łubniany ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, (sekretariat) do dnia 31.07.2015 r. do godz. 14:00
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IX. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

 1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
 2. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian treści umowy zgodnie z zapisami § 12 ust. 2 projektu umowy.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość ofert przekroczy wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia

X. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany pokój
nr 4 lub pod nr tel. 77/42 70 598 – Krzysztof Urbanek

XI. ZAŁĄCZNIKI

 1. PDFZAPYTANIE OFERTOWE.pdf (85,11KB) 
 2. DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx (22,91KB) 
 3. DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.doc (40,00KB) 
 4. PDFZałącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf (59,17KB) 

Zatwierdzam dn. 21.07.2015 r.

Ks. Krzysztof Mróz

ZESTAWIENIE OFERT:

PDFZestawenie ofert - Brynica.pdf (152,08KB)

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

PDFprotokol_par_Brynica.pdf (407,92KB)