Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2015/2016"

                                                                                  Łubniany, dnia 2015.07.22

ZP.271.5.2015

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Łubniany

46-024 Łubniany ul. Opolska 104

 

  1. Nazwa zadania: „Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2015/2016”.
  2. Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 593; Beata Bort tel. 77 40 20 485
  3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 09.07.2015r. – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
  5. Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 20.07.2015r.
  6. Liczba złożonych ofert: 2
  7. Liczba ofert odrzuconych: 0
  8. Wybór oferty:     Opolskie Przedsiębiorstwo

                                 Komunikacji Samochodowej

                                 Spółka Akcyjna w Opolu

                                 ul. Rodziewiczówny 1

                                 45-348 Opole

  1. Wartość zamówienia:  

Netto: 182.407,41 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedem złotych i 41/100)

VAT 8% - 14.592.59 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i 59/100)

Brutto: 197.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych i 00/100).

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o. z/s. 42-700 Lubliniec ul. K. i W. Niegolewskich 5, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 585,66 pkt., w kryterium oferowana stawka za wynajem autobusu 2% oferta uzyskała – 7,38 pkt., razem 593,04 pkt.;

- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna z/s. 45-348 Opole ul. Rodziewiczówny 1, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 588,00 pkt., w kryterium oferowana stawka za wynajem autobusu 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 600,00 pkt.

11. Informacja o odrzuceniu ofert:

           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.

12. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

13. Zawarcie umowy:

            Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Wójt Gminy Łubniany

Krystian Baldy

PDFpismo ZP.271.5.A.2015 Informacja o wyniku postępowania.pdf (201,46KB)