Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wprowadzanych zmian w miejscowym planie zagospodarowania wsi Kępa

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY ŁUBNIANY

 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  wprowadzanych   zmian  w  miejscowym planie zagospodarowania wsi Kępa.

Stosownie do art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

podaje się do publicznej wiadomości

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa.
Wójt Gminy Łubniany, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr V/36/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 lutego 2015 roku, przystąpił do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa, uchwalonego Uchwałą Nr XII/86/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 stycznia 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op.. z 2012 r. poz. 342), obejmującej obszar położony we wsi Kępa. Planowana zmiana dotyczy terenów oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa symbolami: „R” tj. teren użytków rolnych w rejonie ul. Polnej oraz „6 P,B,S,U” tj. teren obiektów produkcji budownictwa, składów, magazynów i usług.
Z uwagi na niewielki zakres wprowadzanych zmian w obowiązującym planie, polegający na przywróceniu wcześniejszych ustaleń dla wsi Kępy w planie gminy Łubniany, biorąc pod uwagę, iż dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, działając zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 48 ust.1 i 1a przywołanej wyżej ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu z wnioskiem o uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wprowadzanych zmian w miejscowym planie wsi Kępa.

Pismem z dnia 03.04.2015r., znak: WOOŚ.411.1.2.2015.ER, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu stwierdził, że projekt zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszary położone we wsi Kępa nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Pismem z dnia 23.03.2015r., znak: NZ.073.1.5.2015.EK, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu uzgodnił pozytywnie możliwość odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszary położone we wsi Kępa.

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymienionego wyżej dokumentu wynika z faktu, iż planowana realizacja jego postanowień nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i stanowi niewielką modyfikację przyjętego dokumentu.
Obszary objęte zmianą w planie nie są obszarami o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadającymi znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania oraz nie są objęte formami prawnej ochrony przyrody.

                                                                                            Wójt Gminy Łubniany

                                                                                            Krystian Baldy