Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na „Zagospodarowanie szkolnego terenu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jełowej”

                                                                    Łubniany, dnia 05.06.2015r.

ZP.271.3.2015                                                                                          

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Łubniany

46-024 Łubniany ul. Opolska 104

 

  1. Nazwa zadania: „Zagospodarowanie szkolnego terenu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jełowej”.
  2. Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 593; Krzysztof Urbanek tel. 77 4270 591.
  3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 04.05.2015r. – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
  5. Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 20.05.2015r.
  6. Liczba złożonych ofert: 7
  7. Liczba ofert odrzuconych: 0
  8. Wybór oferty:               Arkadiusz Sykoś

                                     46-048 Zębowice, Radawie ul. Opolska 85

  1. Wartość zamówienia:

Netto: 646.213,15 zł (słownie: sześćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście trzynaście złotych i 15/100),

VAT 23% - 148.629,02 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych i 02/100),

Brutto: 794.842,17 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa złote i 17/100).

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – InterHall Sp. z o.o., 40-144 Katowice ul. Józefowska 6, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 450,25 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 6,00 pkt., razem 456,25 pkt.;

- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ULBUD Urszula Sumisławska, 46-282 Lasowice Wielkie 53, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 399,75 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 8,00 pkt., razem 407,75 pkt.;

- oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – Arkadiusz Sykoś, 46-048 Zębowice, Radawie ul. Opolska 85, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 490,00 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 6,00 pkt., razem 496,00 pkt.;

- oferta Nr 4 - złożona przez Wykonawcę – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., 46-060 Prószków ul. Daszyńskiego 13A, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 467,10 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 6,00 pkt., razem 473,10 pkt.;

- oferta Nr 5 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „GREMBUD”, 45-434 Opole ul. Akacjowa 69, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 474,00 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 10,00 pkt., razem 484,00 pkt.;

- oferta Nr 6 - złożona przez Wykonawcę – „BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński, 41-923 Bytom ul. Hutnicza 4, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 444,30 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 10,00 pkt., razem 454,30 pkt.;

- oferta Nr 7 - złożona przez Wykonawcę – Zakład Usług Budowlanych „M-J”, 46-022 Luboszyce, Zawada ul. Bocianowa 31A, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 428,10 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 6,00 pkt., razem 434,10 pkt.

11. Informacja o odrzuceniu ofert:

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.

12. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

13. Zawarcie umowy:

            Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

z up. Wójta

Zastępca Wójta

Krzysztof Urbanek

PDFPismo ZP.271.3.E.2015 z dn. 05.06.2015r..pdf (294,82KB)