Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Łubniańska

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Łubniany

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wsi Dąbrówka Łubniańska

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z  2015r. poz. 199) zawiadamiam o podjęciu przez  Radę Gminy  w Łubnianach Uchwały Nr III/9/14 z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dąbrówka Łubniańska.

Granice terenu objętego opracowaniem planu obejmują obszar wsi Dąbrówka Łubniańska w granicach administracyjnych, zgodnie z załącznikiem do ww. uchwały.

Zakres opracowania zgodnie z ww. ustawą.

Wnioski do planu należy składać na piśmie w terminie do dnia 15 lipca 2015r. na adres: Urząd Gminy w Łubnianach, 46 – 024 Łubniany ul. Opolska 104.

Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie, na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wnioski i uwagi do wyżej wymienionej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać do dnia 15 lipca 2015r. na piśmie na adres: Urząd Gminy w Łubnianach, 46 – 024 Łubniany ul. Opolska 104, lub drogą elektroniczną na adres: lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnianach, Łubniany ul. Opolska 104.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Łubniany.

                                                                                                                 Z up. Wójta

Krzysztof Urbanek

Zastępca Wójta