Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na "Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Łubniany – etap III”

Łubniany, dnia 18.05.2015r.

ZP.271.2.2015                                                                                          

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Łubniany

46-024 Łubniany ul. Opolska 104

 

  1. Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Łubniany – etap III”.
  2. Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 593; Krzysztof Urbanek tel. 77 4270 591.
  3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 20.04.2015r. – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
  5. Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 06.05.2015r.
  6. Liczba złożonych ofert: 5
  7. Liczba ofert odrzuconych: 1
  8. Wybór oferty:               Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej

                                      ECOKOM Sp. z o. o.

                                      46-022 Luboszyce ul. Opolska 21

  1. Wartość zamówienia:

Netto: 1.055.978,00 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych i 00/100),

VAT 23% - 242.874,94 zł (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery złote i 94/100),

Brutto: 1.298.852,94 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote i 94/100).

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – P.P.U.H. PAGA-PRO Sp. z o. o. Sp. k. z/s. 47-300 Krapkowice ul. Opolska 79A, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 318,95 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 10,00 pkt., razem 328,95 pkt.;

- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – HYDROMEX PLUS Sp. z o. o. Sp. k. z/s. 42-200 Częstochowa ul. Dobrzyńska 151/153, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 212,50 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 6,00 pkt., razem 218,50 pkt.;

- oferta Nr 4 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej „ECOKOM” Sp. z o.o. z/s. 46-022 Luboszyce ul. Opolska 21, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 490,00 pkt.,  w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 10,00 pkt., razem 500,00 pkt.;

- oferta Nr 5 - złożona przez Wykonawcę – ZISCO Spółka z o.o. Spółka k. z/s. 43-250 Pawłowice ul. Zjednoczenia 11, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 193,60 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 6,00 pkt., razem 193,60 pkt.

11. Informacja o odrzuceniu ofert:

              Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o odrzuceniu z udziału w niniejszym zadaniu niżej wymienionej oferty:

- oferta nr 3 - złożona przez Wykonawcę – Konsorcjum firm: HYDROHAND Andrzej Guździoł z/s. 63-410 Ostrów Wlkp. 2, Czekanów ul. Baby 5 – Lider konsorcjum, Juskowiak Maciej Ślusarstwo, Mechanika maszyn, Roboty budowlano-instalacyjne z/s. 63-708 Rozdrażew ul. Parkowa 2A – Partner konsorcjum – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5, gdyż: ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

12. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o wykluczeniu niżej wymienionego wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na niniejszym zadaniu:

- Konsorcjum firm: HYDROHAND Andrzej Guździoł z/s. 63-410 Ostrów Wlkp. 2, Czekanów ul. Baby 5 – Lider konsorcjum, Juskowiak Maciej Ślusarstwo, Mechanika maszyn, Roboty budowlano-instalacyjne z/s. 63-708 Rozdrażew ul. Parkowa 2A – Partner konsorcjum – wykluczona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4, gdyż: Uzasadnienie: Do złożonej oferty dołączono nieaktualne dokumenty dotyczące Partnera konsorcjum – Juskowiak Maciej Ślusarstwo, Mechanika Maszyn, Roboty Budowlano-Instalacyjne tj.: 1. Nieaktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej z dn. 16.07.2012r., 2. Nieaktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego z dn. 07.07.2014r., 3. Nieaktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dn. 03.07.2014r. Zamawiający w dniu 11.05.2015r. pismem ZP.271.2.C-1.2015, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca w dniu 15.05.2015r. dostarczył uzupełnienia, lecz były one niekompletne (brak aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

13. Zawarcie umowy:

            Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

z up. Wójta

Zastępca Wójta

Krzysztof Urbanek

PDFPismo nr ZP.271.2.E.2015 z dn. 18.05.2015r..pdf (301,08KB)