Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oraz likwidację źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Łubniany branża instalacyjna

  ZP.271.6.2012                                                                                      Łubniany, dnia 07.05.2012r.

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym

zamieszczone w BZP w dniu 07.05.2012r., nr ogłoszenia 142256-2012.

Wójt Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104, woj. opolskie, pow. opolski , tel. 077/4 270 533, fax. 077/4 215 024, www.lubniny.pl, e-mail: zamowienia@lubniany.pl,                       

ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Łubniany – branża instalacyjna”

/Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm./.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: www.bip.lubniany.pl

Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Łubniany – branża instalacyjna – (z podziałem na cztery części) - w skład którego wchodzi następujący zakres rzeczowy:

Zadanie dotyczy realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, polegającego na unowocześnieniu i remoncie oraz wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych do ogrzewania wybranych obiektów użyteczności publicznej w miejscowościach położonych na terenie Gminy Łubniany. Zadanie obejmuje przeprowadzenie prac instalacyjnych w 4 budynkach użyteczności publicznej:
-        
Przedszkola Publicznego w Brynicy, ul Powstańców Śląskich 67, 46-024 Łubniany, nr działki:  1946/227;  2051/293; 1944/292,
-        
Przedszkola Publicznego w Jełowej, ul. Oleska 2b, 46-024 Łubniany, nr działki: 627/2,
-        
Szkoły Podstawowej w Jełowej, ul. Wolności 15, 46-024 Łubniany, nr działki: 386/147, 385/147,  
-        
Szkoły Podstawowej w Luboszycach, ul. Szkolna 4, 46-024 Luboszyce, nr działki: 98.
Szczegółowy zakres rzeczowy robót z podziałem na zadania częściowe podano poniżej. 

Zadanie częściowe nr I  - MODERNIZACJI KOTŁOWNI WĘGLOWEJ I INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W BRYNICY: Modernizacja kotłowni węglowej wraz z instalacjami wewnętrznymi zasilającymi w ciepło budynek Przedszkola Publicznego w Brynicy. Zmiany w kotłowni: Zakłada się zabudowę nowej jednostki kotłowej, opalanej pelletem (drewnem prasowanym). W kotłowni należy zdemontować wszystkie dotychczasowe urządzenia. Zakłada się montaż 1 kotła przeznaczonego jako podstawowego na potrzeby centralnego ogrzewania. Kocioł będzie wyposażony w niezależny regulator sterujący pracą kotła. W kotłowni pozostawi się istniejący układ zabezpieczeń otwarty. Pomimo tego w projekcie dobiera się urządzenia do zamkniętego systemu (w przypadku zmiany prawa pod tym względem podczas prac remontowych – należy układ otwarty zdemontować). Zmiany w instalacji wewnętrznej: Zakłada się wymianę istniejących grzejników żeliwnych na nowe stalowe panelowe. Przy każdym z grzejników należy zabudować zawór regulacyjny wyposażony w głowicę termostatyczną gazową w wykonaniu antykradzieżowym. W wypadku wykonania termomodernizacji przegród zewnętrznych obiektu wystarczy obniżyć krzywe grzewcze w obiektach (tz/tp=80/60°C). Pozostałe parametry układu grzewczego pozostają bez zmian. W ramach zadania przewidywany jest także montaż kolektorów słonecznych, służących do produkcji ciepłej wody użytkowej w budynku przedszkola.

Zadanie częściowe nr II - MODERNIZACJI KOTŁOWNI WĘGLOWEJ I REGULACJI INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W JEŁOWEJ: Modernizacja kotłowni węglowej wraz z regulacją hydrauliczną instalacji wewnętrznej zasilającymi w ciepło budynek Przedszkola Publicznego w Jełowej. Zmiany w kotłowni: Zakłada się zabudowę nowej jednostki kotłowej, opalanej pelletem (drewnem prasowanym). W kotłowni należy zdemontować wszystkie zbędne urządzenia. Zakłada się montaż 1 kotła przeznaczonego jako podstawowego na potrzeby centralnego ogrzewania. Kocioł będzie wyposażony w niezależny regulator sterujący pracą kotła. Projektuje się rozdzielenie obiegu c.w.u. od obiegi c.o. za pomocą zaworu trójdrogowego sterowanego w zależności od chwilowej temperatury zewnętrznej poprzez zadaną temperaturę zasilanie obiegu c.o.. W kotłowni pozostawi się istniejący układ zabezpieczeń otwarty. Pomimo tego w projekcie dobiera się urządzenia do zamkniętego systemu (w przypadku zmiany prawa pod tym względem podczas prac remontowych – należy układ otwarty zdemontować). Zmiany w instalacji wewnętrznej: Zakłada się pozostawienie istniejących grzejników oraz rurociągów. W projekcie zakłada się montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach i regulację całej instalacji za pomocą wstępnych nastaw zaworów. Przy każdym z grzejników należy zabudować zawór regulacyjny wyposażony w głowicę termostatyczną gazową w wykonaniu antykradzieżowym. Pozostałe parametry układu grzewczego pozostają bez zmian. W ramach zadania przewidywany jest również montaż kolektorów słonecznych, służących do produkcji ciepłej wody użytkowej w budynku przedszkola.

Zadanie częściowe nr III - MODERNIZACJI KOTŁOWNI WĘGLOWEJ I INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ: Modernizacji kotłowni węglowej wraz z instalacjami wewnętrznymi zasilającymi w ciepło budynek Szkoły Podstawowej w Jełowej. Zmiany w kotłowni: Zakłada się zabudowę nowych jednostek kotłowych, opalanych pelletem (drewnem prasowanym). W kotłowni należy zdemontować wszystkie dotychczasowe urządzenia. Zakłada się montaż 1 kotła przeznaczonego jako podstawowego na potrzeby centralnego ogrzewania i 1 kotła jako szczytowego i przygotowania ciepłej wody użytkowej poza sezonem grzewczym. Kotły będą wyposażone w niezależne regulatory sterujące ich pracą. W kotłowni pozostawi się istniejący układ zabezpieczeń otwarty. Pomimo tego w projekcie dobiera się urządzenia do zamkniętego systemu (w przypadku zmiany prawa pod tym względem podczas prac remontowych – należy układ otwarty zdemontować). Dla przygotowania ciepłej wody użytkowej projektuje się zabudowę nowego podgrzewacza pojemnościowego GALMET typu SGW(S)E o pojemności 300 litrów i wyposażonego w grzałkę elektryczną 6 kW. Podgrzewacz jest wyposażony w wężownicę grzejną o mocy 40,4 kW. Zmiany w instalacji wewnętrznej: Zakłada się wymianę istniejących grzejników żeliwnych na nowe stalowe panelowe (poza salą gimnastyczną). Przy każdym z grzejników należy zabudować zawór regulacyjny wyposażony w głowicę termostatyczną gazową w wykonaniu antykradzieżowym. Na sali gimnastycznej projektuję się dwa aparaty grzewczo-wentylacyjne wraz z niezależną nitką przewodów zasilających i powrotnych. Aparaty grzewczo-wentylacyjne pracują na powietrzu recyrkulacyjnym i służą do utrzymania wymaganej temperatury w pomieszczeniu. Na podłączeniu do tych urządzeń należy zabudować zawór odcinający kulowy gwintowany na zasilaniu oraz zawór odcinająco - regulacyjny na powrocie. Projektuje się rozdzielne sterowanie układów centralnego ogrzewania budynku szkoły od układu sali gimnastycznej wraz z łącznikiem. Obiegi aparatów grzewczych (AGW) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) będą sterowane w zależności od włączenia odbiorów (termostat c.w.u. i wyłącznik AGW).

Zadanie częściowe nr IV - MODERNIZACJA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUBOSZYCACH: Modernizacja kotłowni węglowej zasilającej w ciepło budynek Szkoły Podstawowej w Luboszycach. Zmiany w kotłowni: Zakłada się zabudowę nowego kotła, opalanego pelletem (drewnem prasowanym). W kotłowni należy zdemontować dotychczasowy kocioł. Kocioł będzie wyposażony w niezależny regulator sterujące jego pracą. W kotłowni pozostawi się istniejący układ zabezpieczeń otwarty. Pomimo tego w projekcie dobiera się urządzenia do zamkniętego systemu (w przypadku zmiany prawa pod tym względem podczas prac remontowych – należy układ otwarty zdemontować). Dla przygotowania ciepłej wody użytkowej pozostawi się istniejący podgrzewacz pojemnościowy 150 dm3. Projektuje się jedynie wydzielenie układu c.w.u. poza obieg c.o. szkoły.

Wartość szacunkowa – powyżej 14000 euro, mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

CPV: 45.33.11.00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania;
       09.33.11.00-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła;

       45.32.10.00-3 Izolacja cieplna.

Miejsce realizacji: gmina Łubniany, miejscowości: Brynica, Jełowa i Luboszyce.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Dopuszcza się składania ofert częściowych - Wykonawca może przystąpić do wybranych zadań częściowych lub do wszystkich zadań częściowych.

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

Termin realizacji wymagany:
- Dla zadania częściowego nr I - termin realizacji wymagany: 65 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do dn. 23.08.2012r.

- Dla zadania częściowego nr II - termin realizacji wymagany: 65 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do dn. 23.08.2012r.

- Dla zadania częściowego nr III - termin realizacji wymagany: 65 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do dn. 23.08.2012r.

- Dla zadania częściowego nr IV - termin realizacji wymagany: 65 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do dn. 23.08.2012r.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łubnianach - lok. 18

Termin składania ofert upływa dnia 22.05.2012r. o godzinie 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.05.2012r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Łubnianach, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 – sala konferencyjna.

Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Wadium – nie wymagane.


Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie (dla wszystkich części):
-
Cena (koszt) - 100%


Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 24,40 zł BRUTTO) można odebrać także w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 - lok. 3 lub przesyłką pocztową na adres zainteresowanego za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:

W zakresie proceduralnym: Tomasz Jonek, tel. 4270 593, lok. 3,
W zakresie merytorycznym: Krzysztof Urbanek, tel. 4270 598, lok. 4,

                                          e-mail:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej 5. wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określone przez Zamawiającego następująco:

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia oraz wykazanie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu (oddzielnie dla każdej części zamówienia):

- Dla zadania częściowego nr I:

Nr

Sposób oceny (nazwa dokumentu potwierdzającego)

Warunek do spełnienia lub wykazanie, że nie podlega wykluczeniu

1

Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia

Spełniają wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29-01-2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

2

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 o niewykluczeniu

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

4

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

5

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

6

wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

tj. wykonali (zakończyli) w okresie ubiegłych pięciu lat co najmniej trzy zamówienia o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia (tj. budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji c.o.).

Łączna wartość tych trzech zadań powinna być większa od 200 000,00 zł/brutto (osiemset tysięcy złotych brutto).

 

7

wykaz kadry kierowniczej i pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Do realizacji zamówienia zapewnią kadrę kierowniczą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej /wpisani na listę członków właściwej izby zawodowej/ w specjalności sanitarnej oraz specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

W tym dysponują co najmniej osobami: 1. Jedną osobą legitymującą się nie mniej niż 10 letnim doświadczeniem zawodowym, w tym co najmniej 5 latami w zakresie kierowania robotami sanitarnymi.

2. Jedną osobą legitymującą się nie mniej niż 10 letnim doświadczeniem zawodowym, w tym co najmniej 5 latami w zakresie kierowania robotami elektrycznymi.

 

8

Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

9

Warunki gwarancji – oświadczenie (zawarte w formularzu oferty)

Udzielą pełnej (materiały i robocizna) gwarancji na dostarczone urządzenia na okres nie krótszy niż 3 lata.

10

Oświadczenie (zawarte w formularzu oferty)

akceptują warunki zamówienia bez zastrzeżeń (akceptują warunki umowy załączonej do s.i.w.z.)

 - Dla zadania częściowego nr II:

Nr

Sposób oceny (nazwa dokumentu potwierdzającego)

Warunek do spełnienia lub wykazanie, że nie podlega wykluczeniu

1

Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia

Spełniają wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29-01-2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

2

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 o niewykluczeniu

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

4

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

5

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

6

wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

tj. wykonali (zakończyli) w okresie ubiegłych pięciu lat co najmniej trzy zamówienia o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia (tj. budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji c.o.).

Łączna wartość tych trzech zadań powinna być większa od 200 000,00 zł/brutto (osiemset tysięcy złotych brutto).

 

7

wykaz kadry kierowniczej i pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Do realizacji zamówienia zapewnią kadrę kierowniczą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej /wpisani na listę członków właściwej izby zawodowej/ w specjalności sanitarnej oraz specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

W tym dysponują co najmniej osobami: 1. Jedną osobą legitymującą się nie mniej niż 10 letnim doświadczeniem zawodowym, w tym co najmniej 5 latami w zakresie kierowania robotami sanitarnymi.

2. Jedną osobą legitymującą się nie mniej niż 10 letnim doświadczeniem zawodowym, w tym co najmniej 5 latami w zakresie kierowania robotami elektrycznymi.

 

8

Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

9

Warunki gwarancji – oświadczenie (zawarte w formularzu oferty)

Udzielą pełnej (materiały i robocizna) gwarancji na dostarczone urządzenia na okres nie krótszy niż 3 lata.

10

Oświadczenie (zawarte w formularzu oferty)

akceptują warunki zamówienia bez zastrzeżeń (akceptują warunki umowy załączonej do s.i.w.z.)

 - Dla zadania częściowego nr III: 

Nr

Sposób oceny (nazwa dokumentu potwierdzającego)

Warunek do spełnienia lub wykazanie, że nie podlega wykluczeniu

1

Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia

Spełniają wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29-01-2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

2

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 o niewykluczeniu

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

4

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

5

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

6

wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

tj. wykonali (zakończyli) w okresie ubiegłych pięciu lat co najmniej trzy zamówienia o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia (tj. budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji c.o.).

Łączna wartość tych trzech zadań powinna być większa od 400 000,00 zł/brutto (trzysta tysięcy złotych brutto).

7

wykaz kadry kierowniczej i pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Do realizacji zamówienia zapewnią kadrę kierowniczą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej /wpisani na listę członków właściwej izby zawodowej/ w specjalności sanitarnej oraz specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

W tym dysponują co najmniej osobami: 1. Jedną osobą legitymującą się nie mniej niż 10 letnim doświadczeniem zawodowym, w tym co najmniej 5 latami w zakresie kierowania robotami sanitarnymi.

2. Jedną osobą legitymującą się nie mniej niż 10 letnim doświadczeniem zawodowym, w tym co najmniej 5 latami w zakresie kierowania robotami elektrycznymi.

 

8

Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

9

Warunki gwarancji – oświadczenie (zawarte w formularzu oferty)

Udzielą pełnej (materiały i robocizna) gwarancji na dostarczone urządzenia na okres nie krótszy niż 3 lata.

10

Oświadczenie (zawarte w formularzu oferty)

akceptują warunki zamówienia bez zastrzeżeń (akceptują warunki umowy załączonej do s.i.w.z.)

 - Dla zadania częściowego nr IV: 

Nr

Sposób oceny (nazwa dokumentu potwierdzającego)

Warunek do spełnienia lub wykazanie, że nie podlega wykluczeniu

1

Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia

Spełniają wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29-01-2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

2

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 o niewykluczeniu

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

4

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

5

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

6

wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

tj. wykonali (zakończyli) w okresie ubiegłych pięciu lat co najmniej trzy zamówienia o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia (tj. budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji c.o.).

Łączna wartość tych trzech zadań powinna być większa od 200 000,00 zł/brutto (trzysta tysięcy złotych brutto).

7

wykaz kadry kierowniczej i pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Do realizacji zamówienia zapewnią kadrę kierowniczą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej /wpisani na listę członków właściwej izby zawodowej/ w specjalności sanitarnej oraz specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

W tym dysponują co najmniej osobami: 1. Jedną osobą legitymującą się nie mniej niż 10 letnim doświadczeniem zawodowym, w tym co najmniej 5 latami w zakresie kierowania robotami sanitarnymi.

2. Jedną osobą legitymującą się nie mniej niż 10 letnim doświadczeniem zawodowym, w tym co najmniej 5 latami w zakresie kierowania robotami elektrycznymi.

 

8

Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

9

Warunki gwarancji – oświadczenie (zawarte w formularzu oferty)

Udzielą pełnej (materiały i robocizna) gwarancji na dostarczone urządzenia na okres nie krótszy niż 3 lata.

10

Oświadczenie (zawarte w formularzu oferty)

akceptują warunki zamówienia bez zastrzeżeń (akceptują warunki umowy załączonej do s.i.w.z.)

 

 

Komisja przetargowa dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczeń  i dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”.
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy.
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy.
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie dotyczy. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zmiany umowy - Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy: 1) W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Zamawiającego. 2) Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 3) Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4) Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć: a) wystąpienie wyjątkowych okoliczności, niezależnych od Stron umowy, których nie mogły one przewidzieć w chwili zawierania umowy wpływających na jej realizację, b) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający, c) Zmiany technologiczne, w szczególności konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji wykonawczej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót. Zmiany, te nie mogą powodować zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy mogą być natomiast powiązane z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych przez strony, d) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisów prawa, w takiej sytuacji do rozliczenia przyjęta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów. Jeżeli wzrost stawki VAT nastąpi po wymaganym terminie realizacji, a wykonawca w wyniku zawinionego opóźnienia zobowiązany będzie naliczyć wyższą stawkę VAT koszty wzrostu wartości umowy obciążają Wykonawcę, e) zmiana terminu wykonania w przypadku konieczności prowadzenia prac archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót 5) Warunkiem dokonania zmian, o których mowa  w ust. 4) jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, d) opis wpływu zmiany na terminy wykonania usługi. 6) Zmiany, o których mowa w ust. 4) mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności: a) obniżenie kosztu wykonania usługi (wynagrodzenia Wykonawcy), b) zmiana obowiązujących przepisów, c) siła wyższa. 7) Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, b) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy – wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego. Istnieje możliwość dokonania zmiany pracowników jedynie za uprzednią pisemna zgoda Zamawiającego. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę pracowników w następujących przypadkach: a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; b) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W przypadku zmiany pracownika, nowa osoba powołana do pełnienia w/w obowiązków musi spełnić wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.

Przedsięwzięcie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Łubniany” dofinansowane  ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 1 - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

                                                                                                                                  Wójt Gminy Łubniany
                                                                                                                                  Krystian Baldy

  ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ:

nowa podstrona, dodana 2012-05-07
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Łubnianach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: inż. Tomasz Jonek
Data wytworzenia 2012-05-07