Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych ...

Łubniany, dnia 21 listopada 2014 r.

 

Ogłoszenie

o otwartym konkursie ofert

dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów

prowadzących działalność pożytku publicznego

na realizację zadań Gminy Łubniany w 2015 r.

 

 1. Rodzaje zadań.

Wójt Gminy Łubniany informuje, że organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w Art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz.1118 ) mogą ubiegać się o dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu:

 1. 1 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej polegające na zapewnieniu uczestnictwa klubom sportowym Gminy Łubniany zrzeszonym w GZLZS w amatorskich rozgrywkach sportowych piłki nożnej, zakupach sprzętu w celu prowadzenia tych rozgrywek oraz szkoleniu młodzieży w tym zakresie,
 2. 2 Pomocy społecznej polegające na pielęgnacji w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych, usprawnianiu do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez rehabilitację oraz udostępnianiu sprzętu rehabilitacyjnego
  i służącego do pielęgnacji oraz obejmujące pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych i zapewnieniu kontaktów z otoczeniem.
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadań.

Na ww. zadania przeznacza się kwotę ogólną w wysokości 372 000,00 zł, z czego na zadanie dotyczące:

 1. 1 Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznacza się kwotę 185 000,00 zł,
 2. 2 Pomocy społecznej przeznacza się kwotę 187 000,00 zł.
 1. Zasady przyznawania dotacji oraz termin składania ofert.

Podstawą ubiegania się o środki jest złożenie oferty w sekretariacie Urzędu Gminy Łubniany, pokój Nr 18, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Łubniany oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Złożona oferta musi odpowiadać wzorowi określonemu w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25 ) dot. oferenta.

 1. Termin i warunki realizacji zadania.

Formą realizacji ww. zadań jest forma wspierania realizacji zadania publicznego. Zadania realizowane będą w terminie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r..

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonywania wyboru oferty.

Wyboru oferty dokonuje Wójt w ciągu 7 dni po terminie, o którym mowa w pkt 3 w oparciu o następujące kryteria:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

- termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

- kalkulację przewidywanych kosztów – rodzaj, celowość i wysokość planowanych kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, wskazanie współfinansowania zadania z innych źródeł, proponowany własny wkład finansowy,

- posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe zapewniające wykonanie zadania publicznego- ważne dla prawidłowej realizacji zadania,

- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonywania zadania publicznego,

- informację o wcześniejszej działalności składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadania publiczne,

- merytoryczną wartość oferty – korzyści dla mieszkańców gminy, atrakcyjność dla uczestników, uzasadnienie celowości zadania.

Organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisje konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.

6.Powiadamianie o rozstrzygnięciu konkursu.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Z wybranym podmiotem Wójt podpisze umowę. Przed podpisaniem umowy o dotację wybrany oferent zobowiązany jest dostraczyć:

- harmonogram realizacji zadania,

- aktualny kosztorys dostosowany do kwoty dotacji,

- trzy oświadczenia – o zgodności odpisu rejestru ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy, o wyodrębnieniu dokumentacji finansowo – księgowej dotowanego zadania, o   wyodrębnieniu rachunku dla potrzeb realizacji zadania,

- numer rachunku obsługującego zadanie.

7.Informacja o realizacji ww. zadań w 2014 i w 2013 r.

7.1 Na zadanie wymienione w pkt 1.1 niniejszego ogłoszenia przeznaczono w roku 2014 kwotę 170 000,00 zł, zaś w roku 2013 kwotę 160 000,00 zł plan - wykonanie – 159 911,75 zł ( pozostała część dotacji w wysokości 88,25 zł – niewykorzystana została zwrócona );

7.2 Na zadanie wymienione w pkt 1.2 niniejszego ogłoszenia przeznaczono w roku 2014 kwotę 150 000,00 zł, zaś w roku 2013 również  kwotę 150 000,00 – w całości wykorzystana.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łubniany w dniu 21.11.2014 r.

 

                                                                           Wójt Gminy Łubniany

                                                                                 Krystian Baldy