Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na „Przebudowę drogi gminnej nr 102663 O - ulicy Polnej w m. Brynica”

                                                                                  Łubniany, dnia 2014.11.04

ZP.271.7.2014
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Łubniany

46-024 Łubniany ul. Opolska 104

 

  1. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 102663 O - ulicy Polnej w m. Brynica”.
  2. Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 593; Krzysztof Urbanek tel. 77 4270 591.
  3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 01.10.2014r. – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
  5. Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 22.10.2014r.
  6. Liczba złożonych ofert: 4
  7. Liczba ofert odrzuconych: 0
  8. Wybór oferty:               Usługi Transportowe, Melioracyjne,

                                        Roboty Ziemne Marianna Wójcik

                                        45-720 Opole ul. Koszyka 13/2

  1. Wartość zamówienia:

Netto: 133.002,05 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące dwa złote i 05/100)

VAT 23% - 30.590,47 zł (słownie: trzydzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych i 47/100)

Brutto: 163.592,52 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i 52/100).

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.
 

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. z/s. 42-700 Lubliniec ul. Klonowa 11, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 365,75 pkt.;

- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – Usługi Transportowe, Melioracyjne, Roboty Ziemne Marianna Wójcik z/s. 45-720 Opole ul. Koszyka 13/2, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 500,00 pkt.;

- oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga z/s. 47-143 Jaryszów ul. Zwycięstwa 1, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 360,95 pkt.;

- oferta Nr 4 - złożona przez Wykonawcę – PLUSPOL-BUDOWA Robert Machnik, Krystyna Sdzuj s.c. z/s. 46-080 Chróścice ul. Bolesława Kośnego 2, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 362,30 pkt.

11. Informacja o odrzuceniu ofert:

           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.

12. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

13. Zawarcie umowy:

            Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

                                                                                                      WÓJT GMINY ŁUBNIANY

                                                                                              KRYSTIAN BALDY


PDFPismo ZP.271.7.D.2014 - Informacja o wyniku postępowania.pdf