Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DOPISANIE DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW - INFORMACJA

Do rejestru wyborców mogą zostać dopisani tylko wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy, bez zameldowania na pobyt stały.

 

Obywateli RP dopisuje się w części A, natomiast obywateli UE w części B.

 

Zgodnie z art. 5 pkt. 9 Kodeksu wyborczego przez pojęcie stałe zamieszkanie należy rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu.

 

Miejsce stałego pobytu to miejsce w którym osoba realizuje swoje podstawowe potrzeby życiowe, tj. mieszka, spożywa posiłki,  wypoczywa, przechowuje rzeczy, nocuje stale, nie chodzi tu o nocleg okazjonalny, przyjmuje gości, itp.

 

 1. Wyborca musi złożyć stosowny wniosek - załącznik nr 2 do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.07.2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania ....(Dz.U. 2011 r. Nr 158, poz. 941).
   
 2. Do wniosku dołącza się:
  - kserokopie ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość (dowód osób, prawo jazdy, paszport, ect.)
  - pisemna deklarację - załącznik nr 3 do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.07.2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania ....(Dz.U. 2011 r. Nr 158, poz. 941),
   
 3. Organ WBP przed dopisaniem wyborcy do rejestru powinien ustalić fakt stałego zamieszkania wyborcy na terenie gminy.

  Stałe zamieszkanie jest sprawą faktów i okoliczności świadczących, że w miejscu pobytu koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby. Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców urząd wydaje w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione, że wyborca stale zamieszkuje pod określonym adresem. Wnioskodawca musi udokumentować fakt stałego zamieszkania w gminie poprzez przedłożenie np. kopii dokumentu własności czy najmu, oświadczeń o stałym zamieszkaniu złożonych przez osoby wspólnie zamieszkujące w danym lokalu lub np. właściciela/najemcę, dołączając kopię umowy o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu czy innych oświadczeń. Możliwe jest również przeprowadzenie uproszczonego postępowania wyjaśniającego polegającego na  zasięgnięciu informacji od sołtysa lub sąsiadów osoby chcącej dopisać się do rej. wyb. na okoliczność stałego zamieszkiwania w danym miejscu.

  Przebywanie czasowe na terenie gminy bez zamiaru pobyty stałego (np. nauka w szkole, posiadanie domku letniskowego i wakacyjne przebywanie, przyjazdy do rodziny na weekend, opiekowanie się domem po rodzicach, opieka nad inna osobą starszą,  pomieszkiwanie  w okresie letnim, itp.) w mojej ocenie mie mogą stanowić uzasadnionej podstawy do wydania decyzji pozytywnej, tj., wpisania do rej. wyb.

   
 4. Organ ma 3 dni od złożenia wniosku na wydanie decyzji w sprawie wpisania lub odmowy wpisania do rejestru wyborców.
   
 5. Decyzja w sprawie wpisania lub odmowy wpisania wydaje sie na podstawie art. 20  par. 1 Kodeksu wyborczego.Decyzja odmowna musi zawierać pouczenie o przysługującym prawie wniesienia skargi za pośrednictwem organu, który wydał decyzję do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego, w terminie 3 dni od doręczenia decyzji. Decyzje wydajemy zarówno dla obywateli RP jak i UE.