Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał - 2012 r.

Sesja Rady Gminy 30.01.20122

1) W sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Łubnianach do prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników DOCProjekt uchwały dot. upowaznienia do prowadzenia spraw młodocianych pracowników.doc  DOCUzasadnienie do uchwały dot. upoważnienia.doc

2) W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa   PDFUchwała - zmiana planu Kępa - 30 styczeń 2012r.pdf  PDFUZASADNIENIE do uchwały o zmianie planu Kępa 2012.pdf PDFZałącznik nr 2 do uchwały - zmiana planu Kępa.pdf PDFZałącznik nr 3 do uchwały - zmiana planu Kępa.pdf

3) W sprawie zmiany Uchwały Nr VI/38/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej RTFZmiana uchwały poż.- 30.01.2012 r.rtf  DOCUzasadnienie do Uchwały Nr.doc

4) W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łubniany na lata 2012 - 2020 DOCU C H W A Ł A Nr- zm. 30.01.2011 r.doc  DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF 30.01.2012 r.doc  PDFWieloletnia Prognoza Finansowa - zm. 30.01.2012 r.pdf  DOCObjaśnienia do WPF - zm. 30.01.2012 r.doc

5) W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.  DOCU C H W A Ł A zm. budżetu 30.01.2012 r r.doc  DOCUzasadnienie do projektu Uchwały Rady Gminy Łubniany - 30.01.2012 r.doc   XLSPRZYCHODY I ROZCHODY na 2012 r- zm. 30.01.2012 r.xls  XLSZałącznik nr 2 - Zadania inwestycyjne na 2012 2.xls  XLSDotacje z budżetu na 2012 r- zm. 30.01.2012 r.xls

6) W sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Szczepana w Brynicy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków DOCUCHWAŁA DOTACJE Nr.doc

7) W sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego DOCwzory 2012 2.doc  DOCwzory inf 2012.doc   DOCuzasd.2.doc 

8) W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubniany na 2012 r.  DOCProjekt uchwały - plan pracy Komisji Rewizyjnej.doc

9) W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświatowej Rady Gminy Łubniany na 2012 r. DOCProjekt uchwały - plan pracy Komisji Oświatowej.doc

10) W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządowej Rady Gminy Łubniany na 2012 r.  DOCProjekt uchwały - plan pracy Komisji Samorządowej.doc

Sesja Rady Gminy 21.02.2012 r.:

1) W sprawie: bezpłatnego i ogólnodostępnego korzystania z terenów rekreacyjnych realizowanych w ramach projektu " Budowa terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łubniany" zgłoszonego do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" DOCuchwała intencyjna.doc

Sesja Rady Gminy 26.03.2012 r.:

1) W sprawie: udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Opolu DOCuchwala_pomoc_finansowa_Starostwo-1.doc JPEGuzasadnienie - udzielenie pomocy finansowej Starostwu.jpeg

2) W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy ŁUbniany na lata 2012-2020   

DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF 26.03.2012 r.doc PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf XLSPrzedsięwzięcia str. 1 i 2 - zbiorówka.xls  XLSWykaz przedsięwzięć do WPF - str. 3.xls XLSWykaz przedsięwzięć do WPF- str. 4.xls  XLSWykaz przedsięwzięć do WPF- str. 5.xls  XLSWykaz przedsięwzięć do WPF - str. 6 i 7.xls XLSWykaz przedsięwzięć do WPF- str. 8.xls  XLSWykaz przedsięwzięć do WPF- str. 9.xls 
DOCObjaśnienia do WPF - zm. 26.03.2012 r.doc DOCU C H W A Ł A Nr- zm. 26.03.2012 r.doc

3) W sprawie zmiany uchwały budżetowej DOCU C H W A Ł A zm. budżetu 26.03.2012 r r.doc DOCPropozycja zmiany budżetu na 2012 r.doc  XLSPRZYCHODY I ROZCHODY na 2012 r- zm. 26.03.2012 r.xls  XLSZałącznik nr2 - Zadania inwestycyjne na 2012 2.xls  XLSDotacje z budżetu na 2012 r- zm. 26.03.2012 r.xls  XLSWydatki sołectw na 2012 r.xls

4) W sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Łubniany na 2013 rok środków funduszu sołeckiego DOCU C H W A Ł A na 2013 r I wersja.doc   DOCU C H W A Ł A na 2013 r II wersja.doc  DOCUzasadnienie do Uchwały na rok 2013.doc

5) W sprawie: utrzymania trwałości rezultatów projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Łubniany", który będzie zrealizowany jako zadanie wnioskowane przez Gminę Łubniany do wspólfinansowania, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 -2013 DOCUchwała_trwalosc projektu (1).doc

6) W sprawie: zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego, na realizację projektu pn. "Przeciwdziałnie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Łubniany" wnioskowanego przez Gminę Łubniany do współfinansowania, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013  DOCUchwała_wklad wlasny projekt poprawiony.doc

7) W sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej DOCprojekt nadania nazwy ulic.doc JPEGmapa.jpeg

8) W sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej DOCoplata_adiacencka.doc

9) W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2012  DOCProgram Opieki nad Zwierzętami na 2012 - Łubniany.doc

10) W sprawie przyjęcia " Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubniany na lata 2012 - 2032" DOCUchwała - Program usuwania azbestu + uzasadnienie.doc PDFProgram usuwania azbestu w Lubnianach druk poprawiony 19.03.2012 r._wersja ostateczna_.pdf

11) W sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Łubniany DOCUchwała w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej Gmina Łubniany- AZBEST 02.03.2012 r..doc

12) W sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę części nieruchomości - Luboszyce   DOCUchwała Nr Gazownia Luboszyce do 15.03.2017.doc  DOCuzasadnienie uchwały Gazownia Opole (Luboszyce) do15.03.2017.doc 

13) W sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę części nieruchomości - Brynica DOCUchwała Nr Telekomunikacja Brynica do 31.12.2012.doc  DOCuzasadnienie uchwały Telekomunikacja Polska (Brynica) do 31.12.2017.doc

14) W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświatowej Rady Gminy Łubniany na 2012 r.  DOCProjekt po zmianach - plan pracy Komisji Oświatowej.doc

15) W sprawie: zmiany podstawy prawnej do uchwały nr XIII/93/12 z dnia 21 lutego 2012 r. Rady Gminy Łubniany w sprawie bezpłatnego i ogólnodostepnego korzystania z terenów rekreacyjnych realizowanych w ramach projektu " Budowa terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łubniany" zgłoszonego do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, działanie 413 " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" DOCuchwała intencyjna Nowela.doc

Sesja Rady Gminy 06.04.2012 r.:

1) W sprawie przekazania skargi na postępowanie pracownika Urzędu Gminy Łubniany Pana Tomasza Jonek według właściwości Wójta Gminy Łubniany. DOCprojekt-przekazanie-skargi-wedlug-wlasciwowsci.doc
 

Sesja Rady Gminy 26.04.2012 r.:

1) W sprawie: zmiany WPF na lata 2012 - 2027. DOCProjekt uchwały w spr. zmiany WPF .doc DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF 26.04.2012 r.doc  DOCObjaśnienia do WPF .doc PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf

2) W sprawie: zmiany budżetu Gminy Łubniany na rok 2012 r. DOCProjekt uchwały w spr. zmiany budżetu na 2012 r.doc DOCUzasadnienie do projektu uchwały w spar. zmiany budżetu na 2012 r.doc XLSWydatki sołectw na 2012 r.xls  XLSZałącznik nr2 - Zadania inwestycyjne na 2012 2.xls XLSPRZYCHODY I ROZCHODY na 2012 r- zm. 26.04.2012 r.xls

3) W sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. DOCProjekt uchwały w sprawie NFOŚiGW.doc DOCUzasadnienie do projektu uchwały dot. NFOŚiGW .doc

4) W sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego. DOCProjekt uchwał w sprawie pożyczki - BGK.doc DOCUzasadnienie do prjektu uchwały w spr pożyczki z BGKr.doc

5) W sprawie: ustalenia diet dla sołtysów Gminy Łubniany. DOCProjekt uchwały w spr. diet sołtysów .doc DOCUzasadnienie do projektu uchwały dot. diet sołtysów.doc

6) W sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej. DOCProjekt uchwały - Nadania nazwy ulicy- Miłości.doc lub DOCProjekt uchwały-Nadania nazwy ulicy- Bzów.doc

7) W sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości. DOCProjekt uchwały_przedluzenie_umowy_uzyczenia_nieruchomosci_OSRODEK)_ZDROWIA.doc DOCuzasadnienie uchwały SPZOZ czas nieokreślony.doc

8) W sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości. DOCProjekt uchwaly_przedluzenie_umowy_uzyczenia_nieruchomosci_GOPS.doc  DOCuzasadnienie uchwały GOPS czas nieokreślony.doc

9) W sprawie: rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na Uchwałę Nr XII/86/12 z dnia 30.01.2012 r. Rady Gminy Łubniany w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa. DOCProjekt uchwały - odpowiedź na skargę.doc DOCUzasadnienie - odpowiedź na skargę RG ŁUBNIANY.doc

10) W sprawie: przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego nr 5.3. pn. "System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej". DOCProjekt uchwały - przyjecie dotacji.doc

11) W sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach. DOCuchwala_Rada_Spoleczna_SPZOZ.doc

Sesja Rady Gminy 28.05.2012 r.:

1) W sprawie: podziału Gminy Łubniany na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu DOCProjekt uchwały w sprawie okręgów wyborczych2.doc DOCuzasadnienie - okręgi wyborcze.doc

2) W sprawie: upoważnienia Sekretarza Gminy do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze instytucji kultury DOCProjekt uchwały_upowaznienie_rejestr_instytucji_kultury.doc

3) W sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łubniany DOCprojekt-uchwaly_rozpatrzenie_skargi_na_wojta.doc
 

Sesja Rady Gminy 25.06.2012 r:

1) W sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Gminy Łubniany za 2011 r. DOCProjekt Uchwały zatwierdzenie sprawozdań za 2011r.[1].doc DOCUzasadnienie do projektu Uchwały sprawozdania.doc

2) W sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany. DOCprojekt uchwala_absolutorium.doc

3) W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2027.

4) W sprawie: zmiany budżetu Gminy Łubniany na rok 2012.

5) W sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łubniany. DOCprojekt uchwala_dotacja_zlobki.doc DOCUzasadnienie do Uchwały żłobki.doc

6) W sprawie: podziału Gminy Łubniany na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu. DOCProjekt uchwały w sprawie okręgów wyborczych2.doc

7) W sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej na czas nie oznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. DOCProjekt uchwały wyrażenie zgody na dzierzawe.doc

8) W sprawie: nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach. DOCProjekt uchwały - statut SPZOZ.doc DOCZałącznik do projektu uchwały statut_SPZOZ_GMINA.doc

9) W sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach. DOCProjekt uchwały - regulamin Rady Społecznej.doc DOCregulamin_Rady_Spolecznej_SPZOZ_GMINA.doc

10) W sprawie: wyrażenia woli udziału gminy w procesie przygotowania płaszczyzny współpracy w ramach tworzonej aglomeracji. DOCprojekt uchwały wyrażenia woli w ramach tworzenia aglomeracji[1].doc

Sesja Rady Gminy 23.08.2012 r.

1) W sprawie: odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na Uchwałę Nr VII/49/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany w zakresie obszaru wsi Kępa. DOCprojekt.doc DOCUzasadnienie do projektu uchwały.doc

2) W sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu RTFProjekt uchwały w sprawie pożyczki - WFOŚiGW - rtf.rtf

Sesja rady Gminy 18.09.2012 r.

1) W sprawie: nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łubnianach. DOCXProjekt uchwały o stat GZEASu.docx DOCXSTATUT GZEAS 2012.docx DOCUzasadnienie do statutu gZEAS.doc

2) W sprawie: podziału Gminy Łubniany na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. DOCXProjekt uchwały podziału na obwody głosowania 2014.docx

3) W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. DOCObjaśnienia do WPF - zm. 18.09.2012 r.doc  PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF 18.09.2012 r.doc PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf  DOCProjekt uchwały WPF - zm. 18.09.2012 r.doc

4) W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2012. XLSDotacje z budżetu na 2012 r- zm. 18.09.2012 r.xls XLSPRZYCHODY I ROZCHODY na 2012 r- zm. 18.09.2012 r.xls XLSWydatki sołectw na 2012 r.xls XLSZałącznik nr2 - Zadania inwestycyjne na 2012 2.xls DOCPropozycja zmiany budżetu na 2012 - uzasadnienie.doc DOCProjekt uchwały zm. budżetu 18.09.2012 r r.doc

5) W sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VI/38/03 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 %, z wyjątkiem piwa, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Łubniany. DOCprojekt uchwały .doc

6) W sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVII/146/09 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. DOCProjekt uchwały w sprawie zbywania i nabywania.doc

7) zmieniająca uchwałę w sprawie: zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych.  

Sesja Rady Gminy 29.10.2012 r.:

1) W sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2027. DOCProjekt Uchwały - zm.WPF 29.10.2012 r.docDOCObjasnienia do WPF - zm. 29.10.2012 r.docDOCUzasadnienie do projektu Uchwaly zmieniajacej WPF 29.10.2012 r.doc   XLSZał Nr 1 PRZYCHODY I ROZCHODY na 2012 r- zm. 29.10.2012 r.xlsPDFZał. Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf 

2) W sprawie  zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2012 r.DOCProjekt Uchwały zm. budzetu 29.10.2012 r r.docDOCUzasadnienie -Propozycja zmiany budzetu na 2012.docXLSWydatki solectw na 2012 r.xls   XLSZalacznik nr2 - Zadania inwestycyjne na 2012 2.xls

3) W sprawie  uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Łubniany najlepszym uczniom w szkołach w Gminie Łubniany pt. „Najlepszy z najlepszych”. DOCprojekt uchwały do regulaminu najlepszy z najlepszych.doc DOCUzasadnienie do projektu uchwały - regulamin stypendium.doc

4) W sprawie  zmiany Uchwały Nr XX/141/12 z dnia 18 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VI/38/03 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 %, z wyjątkiem piwa, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Łubniany.DOCProjekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX 141 12.doc.docDOCZałącznik do obwieszczenia Projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX 141 12.doc

5) W sprawie zmiany Uchwały Nr XX/142/12 z dnia 18 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVII/146/09 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.  DOCXObwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego - nieruchomości.docxDOCXProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX 142 12.doc.docxDOCZałącznik do obwieszczenia Projektu Uchwały Nr XX 142 12.doc

6) W sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na Uchwałę Nr XII/86/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku Rady Gminy Łubniany w sprawie zatwierdzenia planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa. DOCProjekt uchwały skarga.doc

7) W sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/127/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jełowa – etap V.DOCUzasadnienie do zmiany uchwaly pozyczki z BGK - 29.10.2012 r.doc

8) W sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/135/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jełowa – etap V.DOCUzasadnienie do zmiany uchwaly pozyczki z WFOSiGW.doc

9) W sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Dąbrówka Łubniańska.DOCProjekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego - Dąbrówka Łubniańska.doc

10) W sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Brynica.DOCProjekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego - Brynica.doc

Sesja Rady Gminy 26.11.2012 r.

1) W sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/152/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 kwietnia 2012 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny stanowisk Storczyka krwistego i szerokolistnego.DOCProjekt uchwały zmiana_ochrona_przyrody.doc DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF 26.11.2012 r.doc

2) W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej DOCObjaśnienia do WPF - zm. 26.11.2012 r.doc DOCU C H W A Ł A Nr- zm. 26.11.2012 r.doc PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf

3) W sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2012 r.DOCPropozycja zmiany budżetu na 2012 - uzasadnienie.doc XLSPRZYCHODY I ROZCHODY na 2012 r- zm. 26.11.2012 r.xls DOCU C H W A Ł A zm. budżetu 26.11.2012 r r.doc XLSWydatki sołectw na 2012 r.xls XLSDotacje z budżetu na 2012 r- zm. 26.11.2012 r.xls XLSZałącznik nr2 - Zadania inwestycyjne na 2012 2.xls

4) W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Łubniany na okres 01.01.2013 - 31.12.2013DOCProjekt uchwały taryfy 2013 z uzasadnieniem.doc DOCWniosek 2013.doc

5) W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychDOCprojekt uchwały - srodki transportowe.doc

6) W sprawie okreśelnia wysokości stawek podatku od nieruchomościDOCprojekt uchwały stawki 2013.doc

7) W sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2013 rok na obszarze Gminy Łubniany.obnizenia ceny skupu żyta na 2013 r.DOCprojekt uchwały cena zyta na 2013r..doc

8) W sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.DOCprojekt uchwaly_wspolpraca_organizacje_pozytku_publicznego_2013.doc DOCUzasadnienie - Program współpracy.doc

Sesja Rady Gminy 4.12.2012 r.

1) W sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy ŁubnianyDOCProjekt Uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości po komisjach 30.11.2012r..doc

2) W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty DOCProjekt Uchwały dot. wyboru metody naliczania opłaty, jej wysokości - po komisjach 03.12.2012 r. Projekt 1.DOC

3) W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchmościDOCProjekt Uchwały w sprawie wzoru deklaracji po komisjach - 03.12.2012r. Projekt Nr 1.DOC

4) W sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DOCProjekt Uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami - po komisjach 03.12.2012 r..DOC

5) W sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych DOCProjekt Uchwały w sprawie górnych stawek opłat po komisjach - 03.12.2012 r..DOC

6) W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości DOCProjekt Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych po komisjach - 03.12.2012r..DOC

7) W sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalnosci w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łubniany DOCProjekt Uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie i nieczystości ciekłe po komisjach - 30.11.2012 r..DOC

Sesja Rady Gminy 17.12.2012 r.:

1) W sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/121/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczyczeilskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie Łubniany DOCProjekt uchwały-2012 zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli.docDOCUZASADNIENIENIE DO REGULAMINU 2012.doc

2) W sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Łubniany jest organem prowadzącym na rok 2013. DOCprojekt Uchwały doskonalenie 2012.doc DOCUzasadnienie do uchwały dot. doskonalenia.doc

3) W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilatyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r. DOCuzasadnienie do programu alkoh. 2012.doc DOCprogram profilaktyki alkoholowej na 2013 rok-1.doc

4)W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r.DOCuzasadnienie do uchwały o narkomanii 2012.docDOCprogram profilaktyki narkomanii na 2012r..doc

5) W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie.DOCprojekt uchwały wyrażenie zgody.doc

6) W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych gruntu, lokal nr 2 przy ulicy Leśnej 4c/2 w Biadaczu, działka nr 195/31 km 2 obręb Biadacz DOCprojekt uchwały bonifikata.doc

7) W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2012 - 2023 DOCU C H W A Ł A Nr- zm. 17.12.2012 r.doc DOCObjaśnienia do WPF - zm. 17.12.2012 r.doc PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF 17.12.2012 r.doc

8) W sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2012 r. DOCPropozycja zmiany budżetu na 2012 - uzasadnienie.doc XLSPRZYCHODY I ROZCHODY na 2012 r- zm. 17.12.2012 r.xls XLSDotacje z budżetu na 2012 r- zm. 17.12.2012 r.xls DOCU C H W A Ł A zm. budżetu 17.12.2012 r r.doc

9) W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2013 - 2023.DOCObjaśnienia do WPF - 2013 r.docPDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf DOCU C H W A Ł A Nr.doc

10) W sprawie budżetu Gminy Łubniany na 2013 r. XLSWydatki sołectw na 2013 r - Zał. nr 9.xls XLSWydatki na zadania zlecone na 2013 r.xls XLSWydatki na 2013 r.xls XLSWydatki inwestycyjne na 2013 r.xls XLSPrzychody i rozchody na 2013 r - zał. nr 3.xls XLSDotacje z budżetu na 2013- zał. nr 7.xls XLSDochody na zadania zlecone 2013 r.xls XLSDochody i wydatki dział 851 rozdział 85154 - 2013 r- Zał. nr 6.xls XLSDochody jednostek oświaty na 2013 r - Zał. nr 8.xls XLSDochody 2013.xls DOCU c h w a ł a N r - na 2013 r.doc

11) W sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany dla obszaru we wsi Jełowa DOCprojekt Uchwały plan Jełowa 2012.doc DOCUZASADNIENIE do uchwały o zmianie planu Jełowa 2012.doc DOCzałącznik nr 2 do uchwały plan Jełowa.docDOCzałącznik nr 3 do uchwały plan Jełowa.doc

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Łubniany
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Pracownicy merytoryczni Referatów Urzędu Gminy w Łubnianach
Data wytworzenia: 2012-01-18