Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał - 2011 r.

1) W sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  DOCU C H W A Ł A Nr.doc (27,50KB)  XLSWieloletnia pr.finansowa.xls (41,00KB)  XLSObjaśnienia do WPF na 2011 r.xls (43,00KB)  XLSPrzedsięwzięcia.xls (37,00KB)  DOCUzasadnienie do wprowadzonych zmian w projekcie Uchwały w sprawie uchwalenia.doc (21,50KB)

2) W sprawie uchwały budżetowej na 2011 r.  DOCU c h w a ł a N r - projekt.doc (51,50KB)   DOCUzasadnienie do projektu Uchwały budżetowej na 2011 r przedstawionego Radzie.doc (27,00KB)   PDFDochody na 2011 r.pdf (232,30KB)   PDFWydatki na 2011 r.pdf (424,27KB)    XLSPrzychody i rozchody na 2011 r.xls (23,00KB) XLSZadania inwestycyjne w 2011.xls (31,50KB)  XLSDochody zlecone w 2011 r.xls (17,50KB)   XLSWydatki zlecone w 2011 r.xls (98,50KB) XLSDochody i wydatki dział 851 rozdział 85154 - 2011 r.xls (28,50KB)   XLSDotacje z budżetu na 2011 r.xls (33,00KB)     XLSDochody jednostek oświaty na 2011 r.xls (29,50KB)   XLSWydatki sołectw na 2011 r.xls (39,50KB)  

3) W sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/127/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej RTFZmiana poż. Kan. Brynica - WFOŚiGW.rtf (18,38KB) DOCUzasadnienie - pożyczka WFOŚ i GW.doc (22,00KB)

4) W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/168/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej RTFZmiana poż. Kan. Brynica - BGK.rtf (16,54KB)   DOCUzasadnienie do Uchwały Nr - BGK.doc (8,72KB)

5) W sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin " Dolna Mała Panew " DOCProjekt - wyznaczenie przedstawicieli do Dolnej Małej Panwi.doc (27,50KB)

6) W sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011  DOCProjekt uchwały - program współpracy z organizacjami pozarządowymi.doc (70,50KB)

7) W sprawie zasad przyznawania, odpłatności i trybu pobierania opłat za usługi opiekuńcze  oraz zasad zwalniania z tych opłat  ODTUchwała usługi dobra (2).odt (7,28KB)   DOCUsługi tabela.doc (13,00KB)   DOCUzasadnienie Usługi.doc (23,50KB)

8) W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków   DOCuchwała taryfy za wodę i ścieki 2012.doc (67,00KB)

9) W sprawie uchwalenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany w zakresie obszaru wsi Kępa   DOCUchwała zmiana studium Kępa 2011r.doc (31,50KB)    PDFZałącznik nr 1 do uchwały - zmiana studium w m. Kępa - MAPA.pdf (1,73MB)  PDFZałącznik nr 2 - część tekstowa - Studium Kępa - 01.02.2011.pdf (280,13KB)   PDFZałącznik nr 3 do uchwały - Rozstrzygnięcie uwag.pdf (21,94KB)    PDFUZASADNIENIE do uchwały o zmianie studium Kępa 2011.pdf (29,63KB)

10) W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łubniany Nr XXVII/146/09 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony  dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony DOCPROJEKT o zasadach zbywania 7.02.doc (35,50KB)

11) W sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany"  DOCregulamin po komisjach 09.02.2010 + uzasadnienie.doc (117,00KB)

12) W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.   DOCUchwała Nr XXX 163 09.doc (97,50KB)   DOCUZASADNIENIE alkohol.doc (23,00KB)

13) W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.    DOCUchwała Nr XXX 164 09.doc (74,00KB)   DOCUZASADNIENIE narkomania.doc (24,00KB)   DOCUzasadnienie uchwała przemoc.doc (10,50KB)

14) W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświatowej Rady Gminy Łubniany na 2011 r.   DOCProjekty uchwał - plan pracy komisji.doc (23,50KB)   DOCPlan Pracy Komisji Oświatowej.doc (30,50KB)

15) W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolno - Gospodarczej Rady Gminy Łubniany na 2011 r.   DOCProjekt - plan pracy Komisji Rolno - Gospodarczej.doc (26,50KB)   DOCPlan pracy Komisji Rolno - Gospodarczej.doc (22,00KB)

16) W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubniany na 2011 r.    DOCProjekt - plan pracy Komisji Rewizyjnej.doc (26,50KB)    DOCPlan pracy kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011r.doc (30,50KB)

17)  W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.   DOCU C H W A Ł A zm. budżetu 28.03.2011 - projekt II.doc (43,50KB)   XLSPrzychody i rozchody na 2011 r- zm. 28.03.2011 r.xls (24,00KB)   XLSWydatki sołectw na 2011 r- zm. 28.03.2011 r.xls (40,00KB)  DOCUzasadnienie do projektu Uchwały Rady Gminy Łubniany.- II.doc (28,50KB)

18) W sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Łubniany na 2012 rok środków funduszu sołeckiego DOCU C H W A Ł A na 2012 r I wersja.doc (24,50KB)  DOCU C H W A Ł A na 2012 r II wersja.doc (24,50KB)   DOCUzasadnienie do Uchwały na rok 2012.doc (20,50KB)

19) W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  DOCUchwała program przemoc.doc (23,50KB)    DOCProgram przemoc.doc (35,50KB)  DOCUzasadnienie uchwała przemoc.doc (10,50KB)

20) W sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania   DOCUCHWALA_-_TWORZENIE_ZESPOLU_1.doc (36,50KB)

21) W sprawie uchwalenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany w zakresie obszaru wsi Kępa  PDFUchwała zmiana studium Kępa 2011r..pdf (28,74KB)   PDFUZASADNIENIE do uchwały o zmianie studium Kępa 2011 - ponowne uchwalenie.pdf (29,70KB)   PDFZałącznik nr 1 do uchwały - zmiana studium w m. Kępa - MAPA.pdf (1,73MB)  PDFZałącznik nr 2 - część tekstowa - Studium Kępa - 01.02.2011.pdf (280,13KB)  PDFzałącznik nr 3.pdf (24,42KB)

22) W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem lokalu  DOCUchwała Nr Poczta Luboszyce.doc (26,00KB)    DOCuzasadnienie uchwałyPoczta Luboszyce.doc (25,00KB) 

23) W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządowej Rady Gminy Łubniany na 2011 r.   DOCProjekt uchwały - plan pracy Komisji Samorządowej.doc (27,00KB)   DOCZałącznik do projektu - plan pracy Komisji Samorządowej.doc (29,50KB)

24) W sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso DOCUCHWAŁA N1 doc i nkasenci (2)łubniany.doc (32,50KB)   DOCU Z A S A D N I E N I E.doc (22,00KB)

25) W sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubniany  DOCPROJEKT UCHWAŁY PP 2011.doc (53,00KB)

26) W sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  DOCProjekt - Zespół interdyscyplinarny.doc (35,00KB)   DOCuzasadnienie do uchwały.doc (24,50KB) 

27) W sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania DOCuchwala_Gmina_Lubniany_dodatki_opiekuncze.doc (48,00KB)   DOCUzasadnienie Usługi.doc (12,50KB)

28) W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem lokalu  DOCProjekt uchwały - zgoda na najem lokalu.doc (26,50KB)    DOCUzasadnienie - umowa najem.doc (28,00KB)

29) W sprawie przyjęcia "Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Łubniany za lata 2009-2010"  DOCUchwała w sprawie przyjecia raportu z POŚ.doc (41,00KB)  DOCRaport z wykonania POŚ.doc (619,50KB)

30) W sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Łubniany za lata 2009-2010"  DOCUchwała w sprawie przyjecia sprawozdania z PGO.doc (41,00KB)  DOCSprawozdanie z realizacji PGO..doc (504,50KB)

31) W sprawie zmiany uchwały Nr V/29/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso DOCZmiana uchwały( podst. pr. ).doc (24,50KB)  DOCUzasadnienie do zmiany Uchwały- inkaso.doc (21,50KB)

32) W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2011 r.  DOCU C H W A Ł A Nr.doc (26,50KB)  DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF na sesję.doc (25,50KB)    XLSWieloletnia pr.finansowa.xls (41,50KB)  XLSObjaśnienia do WPF na 2011- zm. 16.05.2011 r.xls (44,00KB)  XLSPrzedsięwzięcia.xls (32,50KB)

33) W sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  RTFUchwała w sprawie pożyczki. M-.rtf (17,63KB)   DOCUzasadnienie do Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.doc (22,00KB)

34) W sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Opolu  DOCUchwała Starostwi powiatowe.doc (24,00KB)  DOCUzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy.doc (20,50KB) 

35) W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.   DOCU C H W A Ł A zm. budżetu 16.05.2011 - projekt II.doc (64,50KB)   DOCUzasadnienie do projektu Uchwały Rady Gminy Łubniany.- II.doc (44,50KB)   XLSPrzychody i rozchody na 2011 r- zm. 16.05.2011 r.xls (24,00KB)     XLSZadania inwestycyjne w 2011.xls (32,00KB)   XLSDotacje z budżetu na 2011 r.xls (34,00KB)  XLSWydatki sołectw na 2011 r- zm. 16.05.2011 r.xls (40,50KB)

36) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym przez Wójta Gminy Łubniany kolejnej umowy użyczenia nieruchomości położonej w Łubnianach z Ludowym Zespołem Sportowym "Śląsk" Łubniany  DOCProjekt uchwały o uzyczeniu Łubniany.doc (28,50KB)

37) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym przez Wójta Gminy Łubniany kolejnej umowy użyczenia nieruchomości położonej w Luboszycach z Ludowym Zespołem Sportowym Luboszyce DOCProjekt uchwały o uzyczeniu Luboszyce (2).doc (27,00KB)

38) W sprawie przystąpienia do prac nad strategią Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2011 - 2020 DOCuchwała strategia.doc (29,00KB)

39) W sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Łubniany za 2010 r.  DOCProjekt Uchwały zatwierdzenie sprawozdań za 2010r.[1].doc (52,00KB)   DOCUzasadnienie do projektu Uchwały rady Gminy Łubniany z dnia 27 czerwca 2011 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Łubniany za 2010 r.doc (20,50KB)

40) W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany  DOCProjekt - udzielenie absolutorium.doc (24,00KB)   DOCUzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.doc (21,00KB)

41) W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej DOCU C H W A Ł A Nr.doc (26,50KB)  DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF na sesję.doc (25,50KB)   XLSWieloletnia pr.finansowa.xls (41,50KB)  XLSObjaśnienia do WPF na 2011- zm. 27.06.2011 r.xls (44,00KB)  XLSPrzedsięwzięcia.xls (34,00KB)

42) W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.  DOCU C H W A Ł A zm. budżetu 27.06.2011 - projekt II.doc (51,00KB)  DOCUzasadnienie do projektu Uchwały Rady Gminy Łubniany..doc (36,00KB)  XLSZadania inwestycyjne w 2011.xls (31,50KB)  XLSDotacje z budżetu na 2011 r.xls (34,00KB)

43) W sprawie zmiany uchwały Nr VI/30/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubniany DOCuchwała zmieniająca opłaty PP 2011.doc (26,50KB)  DOCUzasadnienie uchwała PP zmiana 2011.doc (22,50KB)

44) W sprawie uchwalenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany w zakresie obszaru wsi Kępa DOCUchwała zmiana studium Kępa 2011r..doc (28,00KB)  DOCUZASADNIENIE do uchwały o zmianie studium Kępa 2011 - ponowne III uchwalenie.doc (31,00KB) 
  PDFZałącznik nr 1 do uchwały Nr .............. z dn. ...........2011r.- zmiana studium w m. Kępa - MAPA.pdf (1,73MB)   PDFZałącznik nr 2 - część tekstowa - Studium Kępa.pdf (280,87KB)   DOCzałącznik nr 3.doc (22,00KB)  DOCStanowisko Wójta w spr. nieuwzgl. uwagi.doc (26,00KB)

45) W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków DOCProjekt - przedłużenie taryf.doc (54,50KB)

46) W sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łubniany na lata 2011-2014   DOCUchwała program zabytki.doc (30,50KB)    PDFProgram Opieki nad Zabytkami Gminy ŁUBNIANY 2011-2014.pdf (3,66MB)

47) W sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Łubniany na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków DOCuchwała dotacje na zabytki poprawiona 14.06.2011.doc (151,50KB)

48) W sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki  DOCuchwala_RG_LUBNIANY_plan_nadzoru_nad_zlobkami.doc (32,50KB)

49) W sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych  DOCProjekt uchwały wpis do rejestru żłobki 2011.doc (27,50KB)

50) W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  DOCU C H W A Ł A Nr.doc (27,50KB)    DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF na sesję.doc (25,00KB)    XLSWieloletnia pr.finansowa.xls (41,50KB)   XLSObjaśnienia do WPF na 2011- zm. 26.09.2011 r.xls (44,00KB)   XLSPrzedsięwzięcia.xls (35,00KB)

51) W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r. DOCU C H W A Ł A zm. budżetu 09.2011 r - projekt II.doc (72,50KB)  DOCUzasadnienie do projektu Uchwały Rady Gminy Łubniany..doc (45,50KB)   XLSZadania inwestycyjne w 2011.xls (32,00KB)   XLSDochody jednostek oświaty na 2011 r.xls (25,50KB)   XLSWydatki sołectw na 2011 r- zm. 26.09.2011 r.xls (41,00KB)

52) W sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym  DOCprojekt nadania nazwy ulic (4).doc (32,00KB)  JPEGMapa - ul. Sadowa.jpeg (186,33KB)  JPEGMapa - ul. Topolowa.jpeg (186,10KB)  JPEGMapa - Kasztanowa.jpeg (243,05KB)    JPEGMapa - Cyprysowa, Brzozowa.jpeg (278,26KB)
 JPEGMapa - ul. Zielona.jpeg (199,95KB)  JPEGMapa - ul. Kościelna.jpeg (250,65KB)

53) W sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Łubniany do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz likwidacja żródeł niskiej emisji na terenie Gminy Łubniany"  DOCuchwała upoważnienie.doc (54,50KB)

54) W sprawie zmiany Uchwały Nr VII/50/11 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  DOCuchwała taryfy przedłużenie NOWELA.doc (57,00KB)

55) W sprawie: zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego, na realizację projektu pn.,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Łubniany" wnioskowanego przez Gminę Łubniany do współfinansowania, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013   JPEGProjekt uchwały - zabezpieczenie wkładu własnego.jpeg (136,78KB)   DOCUzasadnienie do projektu uchwały - zabezpieczenie wkładu własnego.doc (23,00KB)

56) W sprawie: utrzymania trwałości rezultatów projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Łubniany", który  będzie zrealizowany jako zadanie wnioskowane przez Gminę Łubniany do współfinansowania, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013  JPEGProjekt uchwały - utrzymanie trwałości rezultatów projektu.jpeg (144,03KB)  DOCUzasadnienie do projektu uchwały - utrzymanie trwałości rezultatów projektu.doc (22,50KB)

57) W sprawie przystąpienia Gminy Łubniany do realizacji projektu "Aktywne przedszkolaki w gminie Łubniany" DOCPrzystąpienie do POKL - uchwała.doc (27,00KB)  DOCUzasadnienie - projekt Aktywne przedszkolaki w gminie Łubniany.doc (22,00KB)

58) W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  DOCU C H W A Ł A Nr.doc (26,50KB)   XLSWieloletnia pr.finansowa.xls (41,50KB)   XLSObjaśnienia do WPF na 2011- zm. 25.10.2011 r.xls (40,00KB)   XLSPrzedsięwzięcia.xls (40,00KB)   DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF na sesję.doc (25,50KB)

59) W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.  DOCU C H W A Ł A zm. budżetu 25.10.2011rdoc.doc (59,00KB)   DOCUzasadnienie do projektu Uchwały Rady Gminy Łubniany..doc (45,50KB)

60) W sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem lokalu DOCUchwała Nr Poczta Luboszyce do 31 12 2011.doc (26,00KB)   DOCuzasadnienie uchwały Poczta Luboszyce do 31.12.2011.doc (25,00KB)

61) W sprawie uchwalenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany w zakresie wyznaczenia złóż kruszywa naturalnego "Brynica I" i "Brynica II" w Brynicy DOCProjekt - zmiana Studium Brynica.doc (30,50KB)   PDFUZASADNIENIE do uchwały o zmianie studium Brynica złoża.pdf (30,98KB)   PDFZałącznik nr 1 do uchwały - zmiana studium Brynica - złoża.pdf (1,78MB)  PDFZałącznik Nr 2 do uchwały - zmiana studium Brynica złoża.pdf (131,45KB)  PDFZałącznik nr 3 do uchwały - zmiana studium Brynica złoża.pdf (25,61KB)  PDFUwaga.pdf (1,89MB)  PDFStanowisko Wójta - zmiana studium Brynica złoża.pdf (478,88KB)

62) W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2015  DOCU C H W A Ł A Nr.doc (27,00KB)   DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF 23.11.2011 r.doc (24,50KB)  XLSWieloletnia pr.finansowa lata 2011 - 2020.xls (47,00KB)  DOCObjaśnienia do WPF.doc (62,50KB)  XLSPrzedsięwzięcia 2011 - 2020.xls (42,00KB)

63) W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.  DOCU C H W A Ł A zm. budżetu listopad.2011rdoc.doc (62,00KB)   DOCUzasadnienie do projektu Uchwały Rady Gminy Łubniany..doc (43,00KB)   XLSPrzychody i rozchody na 2011 r- zm. 23.11.2011 r.xls (24,00KB)  XLSZadania inwestycyjne w 2011.xls (32,00KB)  XLSWydatki sołectw na 2011 r- zm. 23.11.2011 r.xls (41,00KB)

64) W sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości DOCProjekt uchwały - stawki od nieruchomości.doc (32,00KB)  DOCUzasadnienie - stawki podatku od nieruchomości.doc (24,00KB)

65) W sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/157/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych DOCProjekt uchwały - podatek od środków transportowych.doc (40,00KB)

66) W sprawie obniżenia ceny żyta DOCProjekt uchwały - obniżenie ceny żyta.doc (26,50KB)   DOCuzasad.do obniżki ceny skupu zyta.doc (23,50KB)

67) W sprawie określenia wzoru deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego DOCProjekt uchwały - wzory formularzy podatkowych.doc (31,00KB)  DOCuzasad.wzory inf..doc (22,50KB)   DOCZał. Nr 1 - informacje - leśny, rolny, od nieruchomości.doc (127,00KB)   DOCZał. Nr 2 - deklaracja od nieruchomości.doc (75,50KB)  DOCZał. Nr 3 - podatek rolny.doc (142,50KB)   DOCZał. Nr 4 - deklaracja leśny.doc (56,00KB)

68) W sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 DOCProjekt - program współpracy z organizacjami pozarządowymi.doc (54,00KB)   DOCUzasadnienie - program współpracy.doc (36,00KB)

69) W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Łubniany na okres 01.01.2012 - 31.12.2012 r.  JPEGProjekt uchwały - taryfy za wodę i ścieki.jpeg (141,72KB) JPEGUzasadnienie do projektu uchwały - taryfa za wodę i ścieki.jpeg (158,10KB)

70) W sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2011-2020 JPEGProjekt uchwały - Strategia Rozwoju Gminy.jpeg (127,63KB)   JPEGUzasadnienie do projektu uchwały - Strategia Rozwoju Gminy.jpeg (53,51KB)  PDFStrategia Rozwoju Gminy Łubniany - 18 11 2011.pdf (1,16MB)

71) W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej   DOCU C H W A Ł A Nr.doc (27,00KB)  DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF 19.12.2011 r.doc (23,00KB)  XLSWieloletnia pr.finansowa lata 2011 - 2020.xls (47,00KB) XLSPrzedsięwzięcia 2011 - 2020.xls (47,00KB)  DOCObjaśnienia do WPF.doc (70,00KB)

72) W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.  DOCU C H W A Ł A zm. budżetu 19.12.2011 r.doc (62,50KB)  DOCUzasadnienie do projektu Uchwały Rady Gminy Łubniany..doc (43,50KB)   XLSZadania inwestycyjne w 2011.xls (32,50KB)  XLSWydatki sołectw na 2011 r- zm. 19.12.2011 r.xls (41,00KB)

73) W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2012-2020 DOCU C H W A Ł A Nr.doc (30,50KB)   PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (209,14KB)  XLSPrzesięwzięcia - str. 1 i 2.xls (33,50KB)  XLSPrzedsięwzięcia str. 3.xls (24,00KB)  XLSPrzesięwzięcia - str. 4.xls (24,00KB)  XLSPrzesięwzięcia - str. 5.xls (23,50KB)  XLSPrzedsięwzięcia str. 6 i 7.xls (28,50KB)   XLSPrzedsięwzięcia - str. 8.xls (27,00KB)  XLSPrzesięwzięcia - str. 9.xls (27,00KB)  DOCObjaśnienia do WPF.doc (60,50KB) DOCZmiany wprowadzone w Projekcie WPF na 2012 r przedłożone do zatwierdzenia.doc (24,50KB)

74) W sprawie uchwały budżetowej na 2012 r.  DOCU c h w a ł a N r - na 2012 r.doc (50,50KB)  PDFDochody na 2012 r - zał. nr 1.pdf (248,93KB)  PDFWydatki na 2012 r.pdf (326,10KB)  XLSKopia PRZYCHODY I ROZCHODY na 2012 r.xls (26,00KB)  PDFZadania inwestycyjne na 2012 r - Zał. nr 4.pdf (111,24KB)  PDFDochody na zadania zlecone - Zał. nr 5 Tab. I.pdf (97,68KB)  PDFWydatki na zadania zlecone 2012 r - Tab. II.pdf (103,85KB)   XLSKopia Dochody i wydatki dział 851 rozdział 85154 - 2012 r.xls (29,50KB)  XLSKopia Dotacje z budżetu na 2012 r.xls (39,50KB)  XLSKopia Dochody jednostek oświaty na 2012 r.xls (33,00KB)  DOCZmiany wprowadzone w Projekcie budżetu na 2012 r przedłożone do zatwierdzenia.doc (26,00KB)

75) W sprawie:udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem lokalu DOCProjekt uchwały - zgoda na najem lokalu.doc (25,50KB)  DOCuzasadnienie uchwały Poczta Luboszyce do 31.12.2012.doc (25,00KB)

76) W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok DOCprojekt uchwały - program profilaktyki alkoholowej.doc (105,00KB)  DOCUzasadnienie do projektu uchwały - program profilaktyki alkoholowej.doc (23,50KB)

77) W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok DOCProjekt uchwały - Program Przeciwdziałania Narkomanii.doc (71,00KB)  DOCUzasadnienie do projektu uchwały - Program Przeciwdziałania Narkomanii.doc (27,50KB)

78) W sprawie: zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego, na realizację projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Łubniany" wnioskowanego przez Gminę Łubniany do współfinansowania, w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 DOCUchwała_wklad wlasny projekt poprawiony30.11.2011 (6).doc (30,50KB)

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Łubniany
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Święch
Data wytworzenia: 2011-01-13