Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na „Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4”

Łubniany, dnia 2014.08.11

ZP.271.OSP.1.2014

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Ochotnicza Straż Pożarna w Łubnianach

46-024 Łubniany ul. Opolska 53

 

  1. Nazwa zadania: „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4”.
  2. Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Szeląg tel. 77 4215 189; Janusz Górka tel. 77 4270 588.
  3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 29.07.2014r. – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablice ogłoszeń, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
  5. Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 08.08.2014r.
  6. Liczba złożonych ofert: 1
  7. Liczba ofert odrzuconych: 0
  8. Wybór oferty:         Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o. o.

                               Korwinów ul. Okólna 15

                               42-263 Wrzosowa

  9.   Wartość zamówienia:  

Netto: 620.000,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100)

VAT 8% - 49.600,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych i 00/100)

Brutto: 669.600,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych i 00/100).

Uzasadnienie wyboru: W postępowaniu złożono jedną ofertę spełniającą wymagane warunki udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny oferta uzyskała najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.

 10.   Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o. o., 42-263 Wrzosowa, Korwinów ul. Okólna 15, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 300,00 pkt.

 

  11. Informacja o odrzuceniu ofert:

              Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.

12. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:

             Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

13. Zawarcie umowy:

            Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może zostać zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 pkt 2.


PREZES OSP ŁUBNIANY
MARIUSZ SZELĄG                                                                                          

PDFPismo ZP.271.OSP.1.B.2014 - Informacja o wyniku postępowania.pdf