Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyborze oferty na „Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4”

Łubniany, dnia 2014.08.11

ZP.271.OSP.1.2014

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Ochotnicza Straż Pożarna w Łubnianach

46-024 Łubniany ul. Opolska 53

 

 1. Nazwa zadania: „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4”.
 2. Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Szeląg tel. 77 4215 189; Janusz Górka tel. 77 4270 588.
 3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 29.07.2014r. – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablice ogłoszeń, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
 5. Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 08.08.2014r.
 6. Liczba złożonych ofert: 1
 7. Liczba ofert odrzuconych: 0
 8. Wybór oferty:         Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o. o.

                               Korwinów ul. Okólna 15

                               42-263 Wrzosowa

  9.   Wartość zamówienia:  

Netto: 620.000,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100)

VAT 8% - 49.600,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych i 00/100)

Brutto: 669.600,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych i 00/100).

Uzasadnienie wyboru: W postępowaniu złożono jedną ofertę spełniającą wymagane warunki udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny oferta uzyskała najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.

 10.   Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o. o., 42-263 Wrzosowa, Korwinów ul. Okólna 15, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 300,00 pkt.

 

  11. Informacja o odrzuceniu ofert:

              Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.

12. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:

             Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

13. Zawarcie umowy:

            Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może zostać zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 pkt 2.


PREZES OSP ŁUBNIANY
MARIUSZ SZELĄG                                                                                          

PDFPismo ZP.271.OSP.1.B.2014 - Informacja o wyniku postępowania.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  11-08-2014
  przez: Tomasz Jonek
 • opublikowano:
  11-08-2014 09:24
  przez: Tomasz Jonek
 • zmodyfikowano:
  10-12-2014 10:15
  przez: Michał Moszner
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 2651
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl