Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na „Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2014/2015”

Łubniany, dnia 2014.08.08

ZP.271.6.2014
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Łubniany

46-024 Łubniany ul. Opolska 104

 

  1. Nazwa zadania: „Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2014/2015”. 
  2. Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 593; Beata Bort tel. 77 4020 485.
  3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 15.07.2014r – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
  5. Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 25.07.2014r.
  6. Liczba złożonych ofert:

- w zadaniu I – 3, - w zadaniu II – 3.

  1. Liczba ofert odrzuconych:

- w zadaniu I – 0, - w zadaniu II – 1.            

  1. Wybór oferty:  

8.1. W Zadaniu częściowym nr I  - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany oraz najem autobusu szkolnego:              

Opolskie Przedsiębiorstwo

Komunikacji Samochodowej

                                                                                  Spółka Akcyjna w Opolu

                                                                                  ul. Rodziewiczówny 1

                                                                                   45-348 Opole 

Wartość zamówienia:           

Netto: 183.333,33 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote i 33/100)

VAT 8% - 14.666,67 zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i 67/100)

Brutto: 198.000,00zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych i 00/100).

Uzasadnienie wyboru:  Wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.

8.2. W Zadaniu częściowym nr II  - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Łubniany do placówek oświatowych:

                                                                                 GM CONSULTING

                                                                               Marcin Groszek

                                                                               ul. Małgorzaty 9

                                                                               45-680 Opole

Wartość zamówienia:        

Netto: 45.362,13 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote i 13/100),

VAT 8% - 3.628,97 zł (słownie: trzy tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych i 97/100)

Brutto: 48.991,10 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i 10/100).

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

9.1. W Zadaniu częściowym nr I  - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany oraz najem autobusu szkolnego:

- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o. z/s. 45-018 Opole ul. Krakowska 51/15, w kryterium cena 80% oferta uzyskała – 315,12 pkt., w kryterium oferowana stawka za wynajem autobusu 20% oferta uzyskała – 120,00pkt., razem 435,12 pkt.

- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna z/s. 45-348 Opole ul. Rodziewiczówny 1, w kryterium cena 80% oferta uzyskała – 480 pkt., w kryterium oferowana stawka za wynajem autobusu 20% oferta uzyskała – 79,32 pkt., razem 559,32 pkt.

- oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – MAR-TRAVEL Mariusz Szydziak z/s. 57-100 Strzelin ul. Okrzei 5, w kryterium cena 80% oferta uzyskała – 432,96 pkt., w kryterium oferowana stawka za wynajem autobusu 20% oferta uzyskała – 30,00 pkt., razem 462,96 pkt.

 

9.2. W Zadaniu częściowym nr II  - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Łubniany do placówek oświatowych:

- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o. z/s. 45-018 Opole ul. Krakowska 51/15, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 272,16 pkt.

- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – GM CONSULTING Marcin Groszek z/s. 45-680 Opole ul. Małgorzaty 9, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 600,00 pkt.

10. Informacja o odrzuceniu ofert:

10.1. W Zadaniu częściowym nr I  - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany oraz najem autobusu szkolnego:

             Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym zadaniu nie odrzucono żadnej z ofert.

10.2. W Zadaniu częściowym nr II - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Łubniany do placówek oświatowych:

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o odrzuceniu z udziału w niniejszym zadaniu niżej wymienionej oferty:

- oferta nr 3 - złożona przez Wykonawcę – Międzynarodowy Przewóz Osób Piotr Langosz z/s. 46-024 Łubniany ul. Sadowa 4 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5, gdyż: ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

11. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:

11.1. W Zadaniu częściowym nr I  - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany oraz najem autobusu szkolnego:

             Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym zadaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

11.2. W Zadaniu częściowym nr II - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Łubniany do placówek oświatowych:

             Działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o wykluczeniu niżej wymienionego wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na niniejszym zadaniu:

- Międzynarodowy Przewóz Osób Piotr Langosz z/s. 46-024 Łubniany ul. Sadowa 4 –wykluczone na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4, gdyż:

Wykonawca dołączył do oferty nieaktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego. Złożone zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków zostało wystawione dnia 10.04.2014r., a więc jest nieaktualne. Ponadto do oferty nie dołączono aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Zamawiający w dniu 30.07.2014r. pismem ZP.271.6.B-1.2014, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, wezwał wykonawcę  do uzupełnienia oferty. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił oferty.

12. Zawarcie umowy:

            Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 lub 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej (w zależności od sposobu przekazania zawiadomienia).
 

                                                                                                    WÓJT GMINY ŁUBNIANY

                                                                                                     KRYSTIAN BALDY

PDFPismo ZP.271.6.C.2014 - Informacja o wyniku postępowania.pdf