Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany, w części dotyczącej obszaru udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „BIADACZ” we wsi Biadacz

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany, w części dotyczącej obszaru udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „BIADACZ” we wsi Biadacz

 

Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.), oraz uchwały nr VIII/49/03 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 6 października 2003 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany, w części dotyczącej obszaru udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „BIADACZ” we wsi Biadacz

 

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany, w części dotyczącej obszaru udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „BIADACZ” we wsi Biadacz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 sierpnia 2014r. do 15 września 2014r. w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnianach ul. Opolska 104 pokój nr 3 w godz. od 800 do 1300.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 września 2014r. w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnianach ul. Opolska 104 w sali konferencyjnej o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łubniany z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 października 2014r.

 

                                                                                            Wójt Gminy Łubniany

                                                                                            Krystian Baldy


PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru złoża kruszywa naturalnego ,,Biadacz” w Biadaczu.pdf (248,55KB)

PDFZałącznik graficzny do projektu uchwały - złoże BIADACZ.pdf (3,73MB)

RARPrognoza oddziaływania na środowiski - złoże BIADACZ.rar (3,13MB)