Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na „Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach Masów i Kolanowice - etap II”

Łubniany, dnia 2014.07.28

ZP.271.4.2014

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Łubniany

46-024 Łubniany ul. Opolska 104

 

  1. Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach Masów i Kolanowice - etap II”.
  2. Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 593; Krzysztof Urbanek tel. 77 4270 598.
  3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 24.06.2014r. – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
  5. Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 14.07.2014r.
  6. Liczba złożonych ofert: 6
  7. Liczba ofert odrzuconych: 2
  8. Wybór oferty:                            Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej

                                                     ECOKOM Sp. z o.o.                                                                                                         

                                                     ul. Opolska 21

                                                     46-022 Luboszyce

  1. Wartość zamówienia:

Netto: 1.697.790,00 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych i 00/100)

VAT 23% - 390.491,70 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i 70/100)

Brutto: 2.088.281,70 zł (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych i 70/100).

Uzasadnienie wyboru:  Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, przy spełnieniu wymaganych warunków udziału  w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – URZĘDOWSKI-PRZEWIERTY Jolanta Urzędowska z/s. 49-100 Niemodlin ul. Opolska 17d/2, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 430,30 pkt.,

- oferta Nr 4 - złożona przez Wykonawcę – TAD-BUD Sp. z o.o. z/s. 33-113 Zgłobice,  Zbylitowska Bóra ul. Krakowska 1, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 321,30 pkt.,

- oferta Nr 5 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Inżynierii  Komunalnej „ECOKOM” Sp. z o.o. z/s. 46-022 Luboszyce ul. Opolska 21, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 500,00 pkt.,

- oferta nr 6 - złożona przez Wykonawcę – P.P.U.H. PAGA-PRO z/s. 47-303 Krapkowice ul. Piastowska 16, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 357,05 pkt.

11. Informacja o odrzuceniu ofert:

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o odrzuceniu z udziału w niniejszym postępowaniu niżej wymienionych ofert:

- oferta nr 1 - złożona przez Wykonawcę – ERM S.A., 00-660 Warszawa ul. Lwowska 17/3   – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5, gdyż: ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą;

- oferta nr 3 - złożona przez Wykonawcę – GAZOGAZ Michał Woźniak z/s. 46-022 Luboszyce, Kępa ul. Kasztanowa 7 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5, gdyż: ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

12. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:

Działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o wykluczeniu niżej wymienionych wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na niniejszym zadaniu:

- ERM S.A., 00-660 Warszawa ul. Lwowska 17/3 – wykluczona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4, gdyż:

Uzasadnienie: Do oferty (str. 64 i 65) załączono pełnomocnictwo do reprezentowania firmy udostępniającej zasoby wraz z tłumaczeniem. Dokumenty te dotyczą dwóch różnych podmiotów gospodarczych (pełnomocnictwo jednego, zaś tłumaczenie innego podmiotu). Zamawiający w dniu 21.07.2014r. pismem ZP.271.4.C-1.2014, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentu. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił oferty.

- GAZOGAZ Michał Woźniak z/s. 46-022 Luboszyce, Kępa ul. Kasztanowa 7 – wykluczone na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4, gdyż:

Uzasadnienie: Zamawiający celem sprawdzenia czy wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wymagał załączenie do oferty wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do oferty nie dołączono przedmiotowego wykazu osób.

Zamawiający w dniu 21.07.2014r. pismem ZP.271.4.C-2.2014, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentu. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił oferty.

13. Zawarcie umowy:

            Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.


 

                                                                                                      WÓJT GMINY ŁUBNIANY

                                                                                              KRYSTIAN BALDY

                                                                                 

PDFPismo ZP.271.4.E.2014 Informacja o wyborze oferty.pdf (232,09KB)