Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany

O G Ł O S Z E N I E

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany
 

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.)
 

O g ł a s z a m
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

w dniach od 7 lipca 2014 roku do 4 sierpnia 2014 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnianach  ul. Opolska 104 pokój nr 3 w godz. od 800 do 1300.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31 lipca 2014 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnianach ul. Opolska 104 w sali konferencyjnej o godz. 1100.

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta z podaniem  imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2014 roku.
 

Wójt Gminy Łubniany

Krystian Baldy