Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXVIII Sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2010-2014 -23.06.2014 r.

                                                                                              Łubniany, dnia 5 czerwca 2014 r.

BORG/10-14

                                                                          Pan(i)                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                       ……………………………………

     Na podstawie Art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.)  zwołuję w dniu 23 czerwca 2014 r. o godz. 14.00, trzydzieste ósme posiedzenie Rady Gminy w kadencji 2010-2014. Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta z wydanych zarządzeń.
 4. Wyjaśnienie wniosku z XXXVI sesji Rady Gminy Łubniany.
 5. Informacje nt. stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Łubniany (Spotkanie z przedstawicielami Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Łubniany za 2013r .
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2014-2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2014r .
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/253/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 lutego 2014r. dotycząca podwyższenia kryterium  dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020.”
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2014.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany na lata 2014-2017.
 15. Wolne wnioski.
 • Materiały dotyczące powyższych punktów zostaną przekazane w terminie późniejszym. 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)                                                                                                                         

 

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

                                                                                                               Albert Wiench