Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Łubniany"

                                                                                  Łubniany, dnia 2014.05.28

ZP.271.2.2014

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Łubniany

46-024 Łubniany ul. Opolska 104

 

  1. Nazwa zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Łubniany”.
  2. Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 593; Tomasz Leja tel. 77 4270 591;
  3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r. poz. 907 ze zm.).
  4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: Ogłoszenie opublikowano pod nr referencyjnym 2014/S 075-130129 z 16.04.2014r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a także opublikowano dnia 11.04.2014r. na stronie internetowej Zamawiającego -http://bip.lubniany.pl oraz zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
  5. Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 22.05.2014r.
  6. Liczba złożonych ofert: 3
  7. Liczba ofert odrzuconych: 0
  8. Wybór oferty:              WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz PRZEWÓZ ŁADUNKÓW

                                             WIESŁAW STRACH

                                             42-224 Częstochowa ul. Kosmowskiej 6 m. 94

  1. Wartość zamówienia:

Netto: 1.794.444,44 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery złote i 44/100)

VAT 8% - 143.555,56 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć złotych i 56/100)

Brutto: 1.938.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych i 00/100).

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę - Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach z/s. 42-224 Częstochowa ul. Kosmowskiej 6 m. 94, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 600,00 pkt;

- oferta nr 2 - złożona przez Wykonawcę – REMONDIS Opole Sp. z o.o. z/s. 45-573 Opole ul. Al. Przyjaźni 9, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 492,48 pkt;

- oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – EKO-TRANS Jan Kurowski z/s. 46-082 Kup ul. Brynicka 16B, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 590,28 pkt.

11. Informacja o odrzuceniu ofert:

           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.

12. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

13. Zawarcie umowy:

            Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. 

                                                                                                      WÓJT GMINY ŁUBNIANY

                                                                                              KRYSTIAN BALDY

PDFPismo ZP.271.2.B.2014 - Informacja o wyniku.pdf