Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze ofert na "Budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych"

   Łubniany, dnia 2014.04.24

ZP.271.1.D.2014
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Łubniany

46-024 Łubniany ul. Opolska 104
 

 1. Nazwa zadania: „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.
 2. Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 593; Krzysztof Urbanek tel. 77 4270 591; Robert Radomski tel. 77 4270 547.
 3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 20.03.2014r. – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
 5. Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 09.04.2014r.
 6. Liczba złożonych ofert:
  - w zadaniu I – 9, - w zadaniu II – 9.
 7. Liczba ofert odrzuconych:
  - w zadaniu I – 0, - w zadaniu II – 0.                                                                                
 8. Wybór oferty:             

8.1. W Zadaniu częściowym nr I  - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ulicy Krzyżula w m. Łubniany – etap I:                 

                                          Przedsiębiorstwo Drogowe „TRAKT” 

                                          J. Żłobiński, A. Stachurski, K. Biczysko

                                          Spółka jawna

                                          46-200 Kluczbork ul. Matejki 1

Wartość zamówienia:       

Netto: 356.128,48 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych i 48/100)

VAT 23% - 81.909,55 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięć złotych i 55/100)

Brutto: 438.038,03 zł (słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści osiem złotych i 03/100).

Uzasadnienie wyboru:  Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę przy spełnieniu wymaganych warunków udziału  w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.

8.2. W Zadaniu częściowym nr II  - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ulicy Młyńskiej w m. Jełowa:
 

                                          Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

                                          „LARIX” Sp. z o. o.

                                          42-700 Lubliniec ul. Klonowa 11

Wartość zamówienia:          

Netto: 220.888,93 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych i 93/100)

VAT 23% - 50.804,45 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy osiemset cztery złote i 45/100)

Brutto: 271.693,38 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote i 38/100).

Uzasadnienie wyboru:  Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę przy spełnieniu wymaganych warunków udziału  w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.

 1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

9.1. W Zadaniu częściowym nr I  - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ulicy Krzyżula w m. Łubniany – etap I:

- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. z/s. 42-700 Lubliniec ul. Klonowa 11, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 436,15 pkt.;

- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – REMOST Z. MROZEK, H. MROZEK, K. MROZEK SPÓŁKA JAWNA, 46-300 Olesno ul. Wielkie Przedmieście 26, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 454,50 pkt.;

- oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Drogowe „TRAKT” J. Żłobiński, A. Stachurski, K. Biczysko Spółka Jawna z/s. 46-200 Kluczbork ul. Matejki 1, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 500,00 pkt.;

- oferta Nr 4 - złożona przez Wykonawcę – Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „ZAKS 2” Arkadiusz Zakrzewski z/s. 45-131 Opole ul. J. Cygana 4, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 322,80 pkt.;

- oferta Nr 5 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+” Sp. z. o.o. z/s. 47-230 Kędzierzyn-Koźle ul. Strzelecka 13B, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 376,15 pkt.;

- oferta Nr 6 - złożona przez Wykonawcę – P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika z/s. 42-283 Boronów ul. Grabińska 8,  w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 389,15 pkt.;

- oferta Nr 7 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Usługowe BEST- OPEBEL s.c. Jerzy Kiryczuk, Wiesław Wójcik, 46-020 Czarnowąsy, Borki ul. Leśna 8, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 287,50 pkt.;

- oferta Nr 8 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga z/s. 47-143 Ujazd, Jaryszów ul. Zwycięstwa 1, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 383,70 pkt.;

- oferta Nr 9 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”, 46-300 Olesno ul. Słowackiego 1/40, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 411,70 pkt.

9.2. W Zadaniu częściowym nr II - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ulicy Młyńskiej w m. Jełowa:

- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. z/s. 42-700 Lubliniec ul. Klonowa 11, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 500,00 pkt.;

- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – REMOST Z. MROZEK, H. MROZEK, K. MROZEK SPÓŁKA JAWNA, 46-300 Olesno ul. Wielkie Przedmieście 26, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 417,45 pkt.;

- oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Drogowe „TRAKT” J. Żłobiński, A. Stachurski, K. Biczysko Spółka Jawna z/s. 46-200 Kluczbork ul. Matejki 1, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 479,75 pkt.;

- oferta Nr 4 - złożona przez Wykonawcę – Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „ZAKS 2” Arkadiusz Zakrzewski z/s. 45-131 Opole ul. J. Cygana 4, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 249,80 pkt.;

- oferta Nr 5 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+” Sp. z. o.o. z/s. 47-230 Kędzierzyn-Koźle ul. Strzelecka 13B, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 414,10 pkt.;

- oferta Nr 6 - złożona przez Wykonawcę – P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika z/s. 42-283 Boronów ul. Grabińska 8,  w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 385,10 pkt.;

- oferta Nr 7 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Usługowe BEST- OPEBEL s.c. Jerzy Kiryczuk, Wiesław Wójcik, 46-020 Czarnowąsy, Borki ul. Leśna 8, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 291,90 pkt.;

- oferta Nr 8 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga z/s. 47-143 Ujazd, Jaryszów ul. Zwycięstwa 1, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 350,75 pkt.;

- oferta Nr 9 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”, 46-300 Olesno ul. Słowackiego 1/40, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 363,20 pkt.

  12. Informacja o odrzuceniu ofert:

              Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.

13. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:

             Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców).

12. Zawarcie umowy:

              Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
 

                                                                                                    WÓJT GMINY ŁUBNIANY

                                                                                                     KRYSTIAN BALDY

PDFPismo ZP.271.1.D.2014 - Informacja o wyniku.pdf