Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał - 2014 r.

Sesja Rady Gminy Łubniany - 27.01.2014 r.:

1) Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie. DOCProjekt uchwały - zmiana statutu Dolna Mała Panew.doc (27,00KB)

2) Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/237/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 r. DOCProjekt uchwały - zmiana Programu współpracy.doc (39,50KB)

3) Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Luboszycach. DOCProj. Uchwłay REGULAMIN Luboszyce-1.doc (37,50KB)

4) Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubniany na 2014 rok. DOCProjekt uchwały-plan pracy Komisji Rewizyjnej.doc (30,50KB)

Sesja Rady Gminy Łubniany - 24.02.2014 r.:

1) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014 - 2020" DOCuchwala_podwyzszenie_kryterium_dochodowego.doc (35,00KB)

2) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej DOCuchwala_upowaznienie_kierownika_GOPS_projekt.doc (30,50KB)

3) Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Szczepana w Brynicy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków DOCudzielenie dotacji BRYNICA 2014.doc (29,00KB)

4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/230/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany DOCUchwała w sprawie zmiany Regulaminu.doc (76,50KB)

5) Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości DOCXUchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług.docx (35,40KB)

Sesja Rady Gminy Łubniany - 31.03.2014 r.:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2014 - 2024 DOCXU C H W A Ł A - Projekt.docx (12,49KB) DOCXObjaśnienia przyjętych.docx (24,60KB) PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (407,26KB) DOCUzasadnienie.doc (34,50KB)

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2014 r.DOCPropozycja zmiany budżetu na 2014 - uzasadnienie.doc (60,00KB) XLSPrzychody i rozchody na 2014 r.xls (37,00KB) XLSInwestycje na 2014 r.xls (46,50KB) DOCXU C H W A Ł A - Projekt.docx (12,49KB)

3) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Łubniany na 2015 rok środków funduszu sołeckiego DOCU C H W A Ł A na 2015 r II wersja.doc (26,50KB)DOCUzasadnienie do Uchwały na rok 2015.doc (23,50KB) DOCU C H W A Ł A na 2015 r I wersja.doc (26,50KB)

4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2014 DOCProgram Opieki nad Zwierzętami na 2014 - Łubniany - po opin. prop.doc (88,50KB)

5) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora DOCZał. 2 - wzór wniosku NOWY.doc (153,00KB) DOCzał.3b - deklaracja dla instytucji kultury.doc (84,00KB) DOCProjekt uchwał - Gmina Łubniany - Opolska Karta.doc (41,00KB) DOCXZał. 1 - wzór Karty NOWY.docx (187,03KB) DOCXRegulamin OKR 5.02.2014.docx (78,96KB) PDFzał. 2a - potwierdzenie odbioru Karty.pdf (357,54KB) DOCzał. 3a - deklaracja dla przedsiębiorców.doc (86,50KB)

6) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowejDOCXProjekt uchwały dot udzielenia pomocy rzeczowej.docx (12,95KB)

Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Łubniany - 8.05.2014 r.:

1) Podjęcie uchwały w sprawie w  sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łubniany DOCXProjekt uchwały w sprawie zmiany WPF.docx (12,41KB) DOCXObjaśnienia przyjętych.docx (24,80KB) PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (119,78KB) DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF.doc (33,00KB)

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.DOCPropozycja zmiany budżetu na 2014 - uzasadnienie.doc (55,00KB)DOCProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu.doc (68,00KB)

XLSZałącznik Nr 2 do projektu zmiany budżetur.xls (57,00KB) XLSZałącznik Nr 1 do projektu zmiany budżetu.xls (46,50KB)

Sesja Rady Gminy Łubniany - 23.06.2014 r.:

1) Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Gminy Łubniany za 2013 r.DOCProjekt uchwały - Zatwierdzenie sprawozdań.doc (25,50KB) DOCUzasadnienie - zatwierdzenie sprawozdań-1.doc (22,50KB)

2) Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany DOCProjekt uchwały - Udzielenie absolutorium.doc (24,50KB) DOCUzasadnienie - udzielenie absolutorium.doc (24,00KB)

3) Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Łubniany DOCXProjekt uchwały WPFr.docx (12,48KB)DOCXObjaśnienia przyjętych.docx (27,22KB) PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (86,44KB) PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (119,99KB)DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF 23.06.2014 r.doc (39,00KB)

4) Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Łubniany DOCProjekt uchwały zm. budżetu 23.06.2014 r.doc (67,50KB)XLSPrzychody i rozchody na 2014 r.xls (37,50KB) XLSInwestycje na 2014 r.xls (46,50KB) XLSDotacje z budżetu na 2014-.xls (51,50KB) DOCPropozycja zmiany budżetu na 2014 - uzasadnienie.doc (64,50KB)

5) Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/253/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 lutego 2014 r. dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014 - 2020" DOCprojekt uchwały_zmiana_dozywianie.doc (30,00KB) DOCXuzasadnienie - dożywianie.docx (11,27KB)

6) Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2014 DOCProjekt - Program Opieki nad Zwierzętami na 2014 - Łubniany - dot. post. nadzor..doc (91,00KB)

7) Podjęcie uchwały w sprawie: nieodpałtnego przekazania na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska utrzmania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską PDFprojekt uchwały - Stowarzyszenie AO.pdf (206,95KB)

8) Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Statutut Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu DOCXprojekt uchwały RG o przyjęciu zm. Statutu ZGŚO.docx (16,53KB) PDFuzasadnienie do projektu uchwały_dot. 6. zmiany Statutu ZGŚO.pdf (216,52KB)

9) Podjęcie uchwały w sprawie: Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany na lata 2014 - 2017 DOCProjekt uchwały - aktualizacja Programu.doc (24,00KB) DOCProjekt - Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska na lata 2014-2017.doc (4,78MB)

Sesja Rady Gminy Łubniany - 22.07.2014 r.

1) Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Łubniany do stanu faktycznego DOCUchwała-okręgi.doc (53,50KB)

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.DOCU C H W A Ł A zm. budżetu 07.2014 r.doc (56,00KB) XLSInwestycje na 2014 r.xls (47,50KB) XLSWydatki sołectw na 2014 r.xls (57,00KB) DOCPropozycja zmiany budżetu na 2014 - uzasadnienie.doc (54,50KB)

Sesja Rady Gminy Łubniany - 8.09.2014 r.:

1) Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łubniany DOCU C H W A Ł A Nr.doc (26,00KB)  DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF 8.09.2014 r.doc (38,50KB)DOCObjaśnienia.doc (98,00KB) PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (85,95KB) PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (417,20KB)

2) Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. DOCU C H W A Ł A zm. budżetu 8.09.2014 r.doc (73,50KB) DOCPropozycja zmiany budżetu na 2014 - uzasadnienie.doc (70,00KB) XLSPrzychody i rozchody na 2014 r.xls (37,50KB) XLSInwestycje na 2014 r.xls (47,00KB) XLSWydatki sołectw na 2014 r.xls (57,50KB)

3) Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2014. DOCProjekt uchwały - Program Opieki nad Zwierzętami na 2014..doc (97,00KB)

4) Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/273/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągniecia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego. RTFProjekt uchwały - Zmiana uchwały w sprawie zaciagnięcia pozyczki z BGK.rtf (57,84KB) DOCUzasadnienie do zmiany pożyczki z BGK - kanalizcja Masów - Kolanowice - II etap.doc (23,50KB)

5) Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/274/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. RTFProjekt uchwały - Zmiana uchwały w sprawie zaciagnięcia pozyczki z WFOŚiGW.rtf (58,62KB) DOCUzasadnienie do zmiany pożyczki z WFOŚiGW - kanalizcja Masów - Kolanowice - II etap.doc (23,50KB)

6) Podjęcie uchwały w sprawie: poparcia "Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Prezesa Rady Ministrów w sprawie budowy obwodnic Niemodlina i Kędzieżyna Koźla" DOCProjekt uchwały - poparcie dla apelu Sejmiku.doc (28,00KB)

7) Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie.DOCProj.Uchwały w sprawie zm.Statutu.doc (27,50KB) DOCProjekt - załącznik statut.doc (87,50KB) DOCUzasadnienie - statut.doc (24,50KB)

Sesja Rady Gminy Łubniany - 02.10.2014 r.

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany DOCXU C H W A Ł A Nr.docx (11,96KB) DOCXObjaśnienia przyjętych wielkości w WPF.docx (35,19KB) PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (108,61KB) PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (92,72KB) DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF 2.10.2014 r.doc (36,50KB)

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.  DOCU C H W A Ł A zm. budżetu 2.10.2014 r.doc (74,50KB) XLSKopia Przychody i rozchody na 2014 r.xls (31,50KB) XLSKopia Inwestycje na 2014 r.xls (41,50KB) XLSKopia Wydatki sołectw na 2014 r.xls (51,00KB) DOCPropozycja zmiany budżetu na 2014 - uzasadnienie.doc (71,00KB)

Sesja Rady Gminy Łubniany - 29.10.2014 r.

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2014 r. DOCU C H W A Ł A zm. budżetu 29.10.2014 r.doc (81,50KB) DOCPropozycja zmiany budżetu na 2014 - uzasadnienie.doc (47,00KB) XLSWydatki sołectw na 2014 r.xls (57,50KB) XLSDotacje z budżetu na 2014 r.xls (52,00KB)

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawek w podatku od nieruchomości na 2015 r. DOCuchwała - stawki podatku od nieruchmości na 2015r..doc (29,00KB) DOCuzasadnienie do stawek na 2015r.doc (26,00KB)

3) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 DOCProjekt - program współpracy na rok 2015.doc (62,50KB); projekt po konsultacjach DOCProjekt - program współpracy na rok 2015.doc (70,00KB)

4) Podjęcie uchwały w  sprawie zaopiniowania planu obszaru i granic aglomeracji Turawa DOCProj. Uchwłay ZMIANA AGLOMERACJI TURAWA.doc (35,00KB) PDFPropozycja projektu planu Aglomeracji Turawa 2014.pdf (272,37KB) PDF2014 Aglomeracja Turawa.pdf (2,96MB)

5) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany DOCXProjekt uchwały - zmiana studium.docx (30,84KB) PDFStudium - wprowadzenie.pdf (228,66KB) PDFZałącznik Nr 1a do Uchwały XLII 294 14 (1,19MB) PDFZałącznik Nr 1b do Uchwały XLII 294 14 (1,07MB) PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały XLII 294 14 (20,48MB) PDFUzasadnienie do projektu uchwały - zmiana studium,.pdf (214,97KB);

zmiana załącznika Nr 3 do projektu uchwałyDOCXZałącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag - zmiana studium.docx (30,43KB)

Sesja Rady Gminy Łubniany - 12.11.2014 r.

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2014 r. DOCU C H W A Ł A zm. budżetu 11.2014 r.doc (62,00KB)

2) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej DOCprojekt nadania nazwy ULICY.doc (33,00KB) PDFZałącznik Nr 1.pdf (328,83KB)

3) Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2015 r. DOCProjekt Uchwały 2015 r. alkoholizm...doc (91,00KB) DOCZałącznik do projektu uchwały alkoholizm.doc (87,50KB) DOCuzasadnienie alkoholizm..doc (24,50KB)

4) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. DOCProjekt Uchwały styczeń 2015 narkomania.doc (24,00KB) DOCZałącznik do projektu uchwały narkomania.doc (34,00KB) DOCuzasadnienie narkomania.doc (28,00KB)

PROJEKTY UCHWAŁ - KADENCJA 2014-2018 RADY GMINY ŁUBNIANY

Sesja Rady Gminy Łubniany - 01.12.2014 r.

1) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy DOCProjekt uchwały - wybór Przewodniczącego RG.doc (28,50KB)

2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy DOCProjekt uchwały - wybór Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy.doc (22,50KB)

Sesja Rady Gminy Łubniany - 05.12.2014 r.

1) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łubniany DOCProjekt uchwały - ustalenie wynagrodzenia Wójta.doc (28,00KB)

2) Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych DOCProjekt uchwały - powołanie komisji stałych.doc (30,00KB)

Sesja Rady Gminy Łubniany - 17.12.2014 r.

1) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany DOCU C H W A Ł A Nr_.doc (32,50KB) PDFWieloletnia Prognoza Finansowa_2015.pdf (99,05KB) PDFWykaz przedsięwzięć do WPF_2015.pdf (84,55KB) DOCXObjaśnienia przyjętych wielkości w WPF_2015.docx (32,01KB) 

2) Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok DOCU c h w a ł a N r - na 2015 r.doc (53,00KB) PDFTabela nr 1 - Dochody budżetowe na 2015 r.pdf (299,12KB) PDFTabela nr 2 - Wydatki budżetowe na 2015 r.pdf (101,20KB) XLSTabela nr 3 - Przychody i rozchody na 2015 r.xls (36,50KB) PDFTabela nr 4 - zadania inwestycyjne w 2015 r.pdf (168,72KB) PDFTabela nr 5 - Dochody na zadania zlecone.pdf (141,38KB) PDFTabela nr 6 - Wydatki na zadania zlecone.pdf (148,36KB) XLSTabela nr 7 - Dochody i wydatki dział 851 rozdział 85154 - 2015 r.xls (35,00KB) XLSXTabela nr 8 - Wydatki sołectw na 2015 r.xlsx (17,75KB) XLSXZałącznik nr 1 - Dotacje z budżetu gminy na 2015 r.xlsx (15,46KB) XLSZałącznik nr 2 - Dochody jednostek oświaty na 2015 r.xls (42,00KB)

3) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Łubniańska PDFUCHWAŁA o przystąpieniu - zmina planu Dąbrówka Łubniańska.pdf (163,00KB) PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr III 9 14 (1,01MB)

4) Podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Masów PDFUCHWAŁA o przystąpieniu - zmina planu Masów.pdf (162,18KB) PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr III 10 14 (392,12KB)

5) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzania Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnej i instalacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków komunalnych DOCuchwła zamiana porozumienia ISPA.doc (24,50KB)

6) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007-2013 DOCuchwala_GMINA_LUBANIANY_zmiany_rozwoj_Aglomeracji_Opolskiej poprawione.doc (42,50KB)

7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Łubniany jest organem prowadzącym na rok 2015 DOCXUchwała doskonalenie 2015.docx (16,21KB) DOCXUzasadnienie do uchwały dot. doskonalenia.docx (12,74KB)

8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. DOCU C H W A Ł A zm. budżetu 17.12.2014 r.doc (58,00KB) XLSWydatki sołectw na 2014 r.xls (58,00KB) DOCPropozycja zmiany budżetu na 2014 - uzasadnienie.doc (43,00KB)

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany DOCXU C H W A Ł A Nr.docx (12,52KB) PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (87,69KB) PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (102,25KB)
DOCXObjaśnienia przyjętych.docx (29,42KB) DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF 17.12.2014 r.doc (33,50KB)