Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na „Remont drogi gminnej – ulicy Szkolnej w m. Dąbrówka Łubniańska”

Łubniany, dnia 2013.11.22

ZP.271.16.2013

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Łubniany

46-024 Łubniany ul. Opolska 104

  1. Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej – ulicy Szkolnej w m. Dąbrówka Łubniańska”. 
  2. Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 593; Krzysztof Urbanek tel. 77 4270 591; Joachim Świerc  tel. 77 4270 593. 
  3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 04.11.2013r. – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
  5. Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 19.11.2013r.
  6. Liczba złożonych ofert: 4
  7. Liczba ofert odrzuconych: 0
  8. Wybór oferty: PLUSPOL-BUDOWA Robert Machnik, Krystyna Sdzuj s.c.

                          ul. Bolesława Kośnego 2

                          46-080 Chróścice

  1. Wartość zamówienia:

Netto: 142.901,11 zł (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset jeden złotych i 11/100)

VAT 23% - 32.867,25 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem złotych i 25/100)

Brutto: 175.768,36 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych i 36/100).

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”, 46-300 Olesno ul. Słowackiego 1/40, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 332,30 pkt.;

- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – PLUSPOL-BUDOWA Robert Machnik, Krystyna Sdzuj s.c. z/s. 46-080 Chróścice ul. Bolesława Kośnego 2, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 500,00 pkt.;

- oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Drogowe „TRAKT” J. Żłobiński, A. Stachurski, K. Biczysko Spółka Jawna, 46-200 Kluczbork ul. Matejki 1, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 473,50 pkt.;

- oferta Nr 4 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Usługowe BEST- OPEBEL s.c. Jerzy Kiryczuk, Wiesław Wójcik, 46-020 Czarnowąsy, Borki ul. Leśna 8, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 338,00 pkt.

11. Informacja o odrzuceniu ofert:

           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013r., poz. 907) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.

12. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013r., poz. 907) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

13. Zawarcie umowy:

            Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

                                                                                                      WÓJT GMINY ŁUBNIANY

                                                                                              KRYSTIAN BALDY

PDFPismo ZP.271.16.B.2013 - Informacja o wyniku postępowania.pdf