Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na „Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Łubniany – etap II”

Łubniany, dnia 2013.11.21

ZP.271.15.2013

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Łubniany

46-024 Łubniany ul. Opolska 104

  1. Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Łubniany – etap II”. 
  2. Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 593; Krzysztof Urbanek tel. 77 4270 591.  
  3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 14.10.2013r. – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
  5. Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 13.11.2013r.
  6. Liczba złożonych ofert: 10
  7. Liczba ofert odrzuconych: 1
  8. Wybór oferty:                            Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej

                                                          ECOKOM Sp. z o.o.                                                                                                          

                                                          ul. Opolska 21

                                                          46-022 Luboszyce

  1. Wartość zamówienia:

Netto: 1.888.432,29 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote i 29/100)

VAT 23% - 434.339,43 zł (słownie: czterysta trzydzieści cztery tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych i 43/100)

Brutto: 2.322.771,72 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden złotych i 72/100).

Uzasadnienie wyboru:  Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, przy spełnieniu wymaganych warunków udziału  w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków  w kryterium oceny ofert.

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – KANWOD Wodociągi, Kanalizacja, Budownictwo Wiesław Tarczyński, 62-590 Golina, Węglew 218, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 281,60 pkt.,

- oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – TAD-BUD Sp. z o.o., 33-113 Zgłobice,  Zbylitowska Bóra ul. Krakowska 1, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 199,75 pkt.,

- oferta Nr 4 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej ECOKOM Sp. z o.o. z/s. 46-022 Luboszyce ul. Opolska 21, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 500,00 pkt.,

- oferta Nr 5 - złożona przez Wykonawcę – WIKAR Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe Sp. z o.o., 33-314 Łososina Dolna 108, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 265,75 pkt.,

- oferta nr 6 - złożona przez Wykonawcę – Konsorcjum firm: 1. Jan Kozdra Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „KOZDRA”, 46-220 Byczyna, Kochłowice 37, 2. Stanisław Zajączkowski EKOMAX, 50-202 Wrocław ul. Zyndrama z Maszkowic 3-4/17 oraz 3. Farma WITA Maria Zajączkowska, 50-202 Wrocław ul. Zyndrama z Maszkowic 3-4/17, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 446,75 pkt.,

- oferta Nr 7 - złożona przez Wykonawcę – P.P.U.H. „PAGA-PRO” Pandel Sebastian z/s. 47-303 Krapkowice ul. Piastowska 16, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 456,30 pkt.

- oferta Nr 8 - złożona przez Wykonawcę – MPM Development Sp. z o.o., 46-100 Namysłów ul. Partyzantów 1, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 450,45 pkt.,

- oferta Nr 9 - złożona przez Wykonawcę – Zakład Budownictwa Ogólnego „DROBUD” Anna Stryczek-Janicka, 45-129 Opole ul. Kępska 10, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 315,95 pkt.,

- oferta Nr 10 - złożona przez Wykonawcę – WODGAZ Arkadiusz Kosentka, Aleksandra Michalska Spółka Jawna, 45-802 Opole ul. Partyzancka 54A, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 255,60 pkt.

11. Informacja o odrzuceniu ofert:

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o odrzuceniu z udziału w niniejszym zadaniu niżej wymienionej oferty::

- oferta nr 2 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „GREMBUD” z/s. 45-434 Opole ul. Akacjowa 69 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5, gdyż: ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

12. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:

Działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o wykluczeniu niżej wymienionego wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na niniejszym zadaniu:

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „GREMBUD” z/s. 45-434 Opole ul. Akacjowa 69 – wykluczone na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4, gdyż:

Uzasadnienie: Zamawiający celem sprawdzenia czy wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, wymagał wykazania w ofercie wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej lub wysokociśnieniowej lub mieszanej grawitacyjno-ciśnieniowej. Łączna wartość tych dwóch zadań powinna być większa od 6.000.000,00 zł/brutto (słownie: sześć milionów złotych brutto). W złożonej ofercie nie potwierdzono, że wykonawca spełnia ten warunek (wykazano 3 zadania, za kwoty brutto 1.778.166,00 zł, 2.724.394,15 zł oraz 2.512.810,05 zł), a także nie dołączono do oferty dowodów, określających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający w dniu 15.11.2013r. pismem ZP.271.15.F-1.2013, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił oferty.

13. Zawarcie umowy:

            Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

                                                                                                      WÓJT GMINY ŁUBNIANY

                                                                                              KRYSTIAN BALDY

PDFPismo ZP.271.15.H.2013 Informacja o wyborze oferty.pdf (210,00KB)