Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 91 Wójta Gminy Łubniany z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia


 

                                                                                                                     
 
                                                                                              Łubniany , 10.12.2009r.
 
 
 
                                                   ZARZĄDZENIE Nr 91 /2009
 
                                                   Wójta Gminy Łubniany
                                                   z dnia 10 grudnia 2009 r.
                                                   w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
                                                   przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia .       
 
 
 
 
                               Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie  
                   gminnym   /Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm. / i art. 35 ustawy z dnia
                   21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r. Nr 46 poz.543
                   z późn.zm. / z a r z ą d z a m , co następuje :
 
                                                                       § 1 .
 
                 Przeznacza się do nieodpłatnego użyczenia w trybie bezprzetargowym nieruchomość
                 wymienioną   w wykazie Nr 1 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia .
 
                                                                        § 2 .
 
                Wykaz , o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie  
                Gminy w Łubnianach na okres 21 dni .
 
                                                                       § 3.
 
                 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .    
 
 
                                                                                                                                            Wójt Gminy Łubniany
                                                                                                                                                   Dieter Wystub
 
 
 
 
   
                                              
                                                                                  Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 91/2009     
                                                                                  Wójta Gminy Łubniany                                                                        
                                                                                  z dnia 10 grudnia 2009r.
 
 
 
 
                                                                    W Y K A Z
 
                   nieruchomości przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia w trybie  bezprzetargowym                                   
 
1.    Położenie                                  Brynica
 
2. Nieruchomość             część działki nr 1706/389 km 2 obręb Brynica 
                                                     
3.    Powierzchnia                          0,0330 ha              
 
4.     Nr księgi wieczystej                 OP1O/00039654/6
 
5.    Przeznaczenie                    teren sportowy i rekreacyjny
                                                    - oznaczony symbolem "27US"
 
6. Dział III i IV księgi wieczystej bez wpisów .
 
 
7. Cena                                        nieodpłatnie - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
                                                             
8. Tryb sprzedaży                         tryb bezprzetargowy - zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami/ Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603 z późn. zm/ .
 
 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 
 
         Wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie
 
         w dniach od  10.12.2009 r. do ......................... .   
 
 
 
 
 
 
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Łubniany
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agnieszka Bielecka
Data wytworzenia: 2009-12-10