Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty w oparciu o art. 94 ust. 3 PZP na „Sukcesywne dostawy opału do obiektów komunalnych na terenie Gminy Łubniany”

Łubniany, dnia 2013.10.18

ZP.271.12.2013

OGŁOSZENIE O WYBORZE

najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert

bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny

 

  1. Nazwa zadania: „Sukcesywne dostawy opału do obiektów komunalnych na terenie Gminy Łubniany”. 
  2. Działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907) informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania.
  3. Wybór oferty:        GS OMB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k

                                            63-460 Nowe Skalmierzyce ul. 29 Grudnia 2c

  1. Wartość zamówienia:

Brutto: 145.976,40 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych i 40/100).

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy nie podlega odrzuceniu oraz spełnienia wymagane warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający w dniu 10.10.2013r. pismem ZP.271.12.C.2013 wezwał wybranego wykonawcę tj. Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „Image” Sebastian Girgiel z/s. 43-186 Orzesze-Gardawice ul. Dojazdowa 53 do podpisania umowy na przedmiotowym zadaniu. Termin podpisania umowy ustalono na dzień 15.10.2013r. W dniu 14.10.2013r. Wykonawca poinformował telefonicznie, że w wyznaczonym terminie nie ma możliwości stawić się w siedzibie Zamawiającego celem podpisania umowy. Zamawiający pismem ZP.271.12.D.2013 ponownie wezwał Wykonawcę w dniu 18.10.2013r. (termin uzgodniono telefonicznie) do podpisania umowy. Wykonawca w dniu 18.10.2013r. złożył oświadczenie, że odstępuje od podpisania umowy.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 94 ust 3 ustawy Pzp Zamawiający wybiera ofertę z najwyższą punktacją, spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, złożoną przez: GS OMB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z/s. 63-460 Nowe Skalmierzyce ul. 29 Grudnia 2c. Oferta uzyskała  482,05 punktów.

                                                                                                                Wójt Gminy Łubniany

                                                                                                               Krystian Baldy

PDFPismo ZP.271.12.E.2013 Informacja o wyniku art. 94 ust. 3.pdf