Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Młodszy referent ds. płac i ubezpieczeń społecznych

Łubniany, dnia  10 grudnia 2012 r.

 

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO – ADMINSTRACYJNY SZKÓŁ
W  ŁUBNIANACH

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Młodszego referenta ds. płac i ubezpieczeń społecznych w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Łubnianach, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany –pełny etat

......................................................................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
        z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. obywatelstwo polskie,
 5. umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie programów Office,
 6. prawo jazdy kategorii „B”.
 7. znajomość programów płacowych Płatnik, Vulcan Płace Optivum,
 8.  znajomość przepisów Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, ustawy o systemie
         ubezpieczeń społecznych i zasadach opodatkowywania osób fizycznych,
 9. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych łącznie z aktami wykonawczymi.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. staż pracy na podobnym stanowisku pracy,
 2. samodzielność,
 3. dyspozycyjność,
 4. komunikatywność,
 5. terminowość,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zadania główne:

 1. sporządzanie list płac dla nauczycieli i pracowników szkół i przedszkoli oraz Zespołu wraz ze wszystkimi świadczeniami wynikającymi ze stosunku pracy, w tym świadczeniami za pracę w godzinach nadliczbowych i tzw. trzynastek;
 2. sporządzanie i prowadzenie dokumentacji do rocznego rozliczania pobranych zaliczek na podatek dochodowy od płac: sporządzanie deklaracji podatkowej PIT – 4R, PIT 8AR, rozliczenie podatkowe pracowników PIT 11,
 3. kompletowanie dokumentacji zasiłków chorobowych, macierzyńskich, wychowawczych i ich bieżąca aktualizacja oraz dokonywanie ich rozliczeń w  ZUS za pomocą programu Płatnik;
 4. informowanie ZUS o zatrudnieniu i zarobkach emerytów i rencistów;
 5. sporządzanie przelewów;
 6. wydawanie zaświadczeń z zakresu prowadzonych spraw;
 7. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw;
 8. prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej;
 9. sporządzanie list płac wraz z pochodnymi związanych z rozliczeniem projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 10. współpraca z Głównym Księgowym Zespołu w zakresie sporządzania i przekazywania informacji dotyczących ewidencji księgowej i sprawozdawczości.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. CV ,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 7. referencje,
 8. oświadczenie o niekaralności,
 9. inne dokumenty, tj. : ksero prawo jazdy, w przypadku osób posiadających orzeczenie      o niepełnosprawności kserokopię dokumentu to potwierdzającego. 

 

 1. Stanowisko pracy wyposażone jest w biurko, meble, komputer, drukarkę.

 

6. Informuje się zainteresowanych, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Łubnianach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)”.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 20.12.2012r. do godz. 15.00

 

pod adresem:

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Łubnianach

ul. Opolska 104

46-024 Łubniany pok. 24

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Młodszy referent ds. płac i ubezpieczeń społecznych”

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łubnianach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Zespole Ekonomiczno –Administracyjnym Szkół w Łubnianach w dniu  21.12.2012r. o godz. 9.00.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Gminnym Zespole Ekonomiczno –Administracyjnym Szkół w Łubnianach przy ul. Opolskiej 104 (pok. 24). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 4270 576 .

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem  rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lubniany.pl

Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie po przeprowadzonym naborze poprzez opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przez okres trzech miesięcy.

 

PDFnabór na wolne stanowisko.pdf

DOCKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  10-12-2012
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • opublikowano:
  10-12-2012 13:15
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  10-12-2012 13:36
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 3584
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×