Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Młodszy referent ds. płac i ubezpieczeń społecznych

Łubniany, dnia  10 grudnia 2012 r.

 

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO – ADMINSTRACYJNY SZKÓŁ
W  ŁUBNIANACH

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Młodszego referenta ds. płac i ubezpieczeń społecznych w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Łubnianach, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany –pełny etat

......................................................................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
        z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. obywatelstwo polskie,
 5. umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie programów Office,
 6. prawo jazdy kategorii „B”.
 7. znajomość programów płacowych Płatnik, Vulcan Płace Optivum,
 8.  znajomość przepisów Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, ustawy o systemie
         ubezpieczeń społecznych i zasadach opodatkowywania osób fizycznych,
 9. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych łącznie z aktami wykonawczymi.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. staż pracy na podobnym stanowisku pracy,
 2. samodzielność,
 3. dyspozycyjność,
 4. komunikatywność,
 5. terminowość,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zadania główne:

 1. sporządzanie list płac dla nauczycieli i pracowników szkół i przedszkoli oraz Zespołu wraz ze wszystkimi świadczeniami wynikającymi ze stosunku pracy, w tym świadczeniami za pracę w godzinach nadliczbowych i tzw. trzynastek;
 2. sporządzanie i prowadzenie dokumentacji do rocznego rozliczania pobranych zaliczek na podatek dochodowy od płac: sporządzanie deklaracji podatkowej PIT – 4R, PIT 8AR, rozliczenie podatkowe pracowników PIT 11,
 3. kompletowanie dokumentacji zasiłków chorobowych, macierzyńskich, wychowawczych i ich bieżąca aktualizacja oraz dokonywanie ich rozliczeń w  ZUS za pomocą programu Płatnik;
 4. informowanie ZUS o zatrudnieniu i zarobkach emerytów i rencistów;
 5. sporządzanie przelewów;
 6. wydawanie zaświadczeń z zakresu prowadzonych spraw;
 7. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw;
 8. prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej;
 9. sporządzanie list płac wraz z pochodnymi związanych z rozliczeniem projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 10. współpraca z Głównym Księgowym Zespołu w zakresie sporządzania i przekazywania informacji dotyczących ewidencji księgowej i sprawozdawczości.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. CV ,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 7. referencje,
 8. oświadczenie o niekaralności,
 9. inne dokumenty, tj. : ksero prawo jazdy, w przypadku osób posiadających orzeczenie      o niepełnosprawności kserokopię dokumentu to potwierdzającego. 

 

 1. Stanowisko pracy wyposażone jest w biurko, meble, komputer, drukarkę.

 

6. Informuje się zainteresowanych, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Łubnianach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)”.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 20.12.2012r. do godz. 15.00

 

pod adresem:

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Łubnianach

ul. Opolska 104

46-024 Łubniany pok. 24

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Młodszy referent ds. płac i ubezpieczeń społecznych”

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łubnianach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Zespole Ekonomiczno –Administracyjnym Szkół w Łubnianach w dniu  21.12.2012r. o godz. 9.00.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Gminnym Zespole Ekonomiczno –Administracyjnym Szkół w Łubnianach przy ul. Opolskiej 104 (pok. 24). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 4270 576 .

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem  rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lubniany.pl

Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie po przeprowadzonym naborze poprzez opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przez okres trzech miesięcy.

 

PDFnabór na wolne stanowisko.pdf

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  10-12-2012
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • opublikowano:
  10-12-2012 13:15
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  10-12-2012 13:36
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 3759
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl